Plan integriteta JP Komunalno Brčko

Odluka o usvajanju i provođenju Plana intergiteta

Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije u JPK

Strategija za borbu protiv korupcije u Brčko distriktu BiH za period 2022. - 2024. godina

Akcioni plan za provođenje strategije za borbu protiv korupcije u Brčko distriktu BiH za period 2022. - 2024. godina