Ulično osvjetljenje je u kvaru?

U slučaju kvara uličnog osvjetljenja potrebno je kontaktirati Pozivni centar 0800 505 07. Po prijavi građana, dežurna ekipa izlazi na teren, utvrđuje prirodu kvara i rješava problem.

Prijava neovlaštene potrošnje električne energije?

Neovlaštena potrošnja električne energije može se prijaviti kontaktiranjem Pozivnog centra 0800 505 07. Po prijavi građana, dežurna ekipa izlazi na teren, utvrđuje da li zaista postoji neovlaštena potrošnja električne energije i djeluje u skladu s tim.

Jeftina i skupa struja?

Za kategoriju potrošnje domaćinstva, tarifni stavovi za aktivnu energiju primjenjuju se prema dobu dana, i to:

 1. a) veći dnevni tarifni stavovi (VT) od 7:00 do 13:00 sati i od 16:00 do 22:00 sata tokom zimskog računanja vremena, odnosno od 8:00 do 14:00 sati i od 17:00 do 23:00 sata tokom ljetnog računanja vremena,
 2. b) manji dnevni tarifni stavovi (MT) od 13:00 do 16:00 sati i od 22:00 do 7:00 sati tokom zimskog računanja vremena, odnosno od 14:00 do 17:00 sati i od 23:00 do 8:00 sati tokom ljetnog računanja vremena, te nedjeljom.

Koja je procedura za ponovno uključenje električne energije po isključenju zbog duga?

Procedura za ponovno uključenje električne energije po isključenju zbog duga je sljedeća:

 • izmiriti dug u cjelini na naplatnim mjestima,
 • uplatiti iznos ponovnog uključenja:
  • 65,00 KM (na brojilu)
  • 130,00 KM (na stubu).

Kome prijaviti kvar na elektromreži?

U slučaju kvara na elektromreži neophodno je obavijestiti naše dežurne službe na sljedeći način:

 • lično na protokolu Sektora za priključke i reklamacije na adresi ul. Tina Ujevića 66, ili
 • putem Pozivnog centra 0800 505 07

Koja je procedura ponovnog priključenja na elektromrežu?

U situaciji kada je objekt već imao priključak, ali je npr. zbog ratnih razloga došlo do prekida, potrebno je dobiti potvrdu iz JP „Komunalno Brčko“ da je postojao priključak do 1992. godine. Priključak se plaća, ali plaćanje može izvršiti i Odjeljenje za izbjegla i raseljena lica u slučaju kada je kuća obuhvaćena programom obnove kroz donaciju.

Da li je moguće privremeno odjaviti brojilo za potrošnju električne energije za objekt koji se ne koristi?

Moguće je privremeno odjaviti brojilo za objekat koji se više ne koristi i to na sljedeći način:

 • potrebno je podnijeti opći zahtjev i predati ga na protokolu Sektora za priključke i reklamacije u ul. Tina Ujevića 66,
 • uplatiti 10,00 KM takse.

Odjava važi na period od jedne (1) godine i svake godine se mora obnavljati kako kupac na ovaj način ne bi izgubio pravo na priključenje, dok je uslov za privremenu odjavu brojila da se stanje na brojilu anulira, odnosno da se dug koji se vezuje za to brojilo, ako postoji, svede na 0,00 KM.

Kako promijeniti ime vlasnika brojila za električnu energiju?

Ime vlasnika brojila za potrošnju električne energije može se promijeniti na sljedeći način:

 • potrebno je podnijeti opći zahtjev i predati ga na protokol Sektora za priključke i reklamacije u ul. Tina Ujevića 66,
 • uplatiti 5,00 KM takse.

Uslov za promjenu imena je kupoprodajni ugovor ili rješenje o nasljeđivanju ili ugovor o poklonu. Nakon toga se sa novim kupcem sklapa ugovor o snabdijevanju električnom energijom. Stanje na brojilu se ne mora anulirati ako novi nosilac želi preuzeti i pripadajući dug

Procedura priključenja na vodovodnu mrežu?

Procedura priključenja na vodovodnu mrežu je sljedeća:

 • podnijeti zahtjev za priključak na protokolu Sektora za priključke i reklamacije u ul. Tina Ujevića 66,
 • izlazak komisije JP „Komunalno Brčko“ koja propisuje tehničke uslove za priključak,
 • pravljenje predračuna za priključak (cijena zavisi od promjera cijevi, dužine cijevi, pratećeg materijala, vodovodne mreže koja prolazi pored objekta i slično),
 • nakon izvršene uplate pristupa se izradi dokumentacije koja prati priključak, a priključenje realizuju na terenu zaposlenici u RJ Vodovod i kanalizacija,
 • nakon priključenja, novi kupac vode registruje se nalogom.

JP „Komunalno Brčko“ obezbjeđuje vodomjer, ventile i druge potrebne materijale, koje plaća kupac.

Na zahtjevu je potrebno naznačiti: individualno stambeni objekt, individualno stambeno-poslovni objekt, poslovni objekt, poslovno industrijski objekt, objekt ostalih namjena.

Potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • kopija građevinske dozvole, ili
 • rješenje o legalizaciji, ili
 • aerofotogrametrijski snimak iz 2003. godine, ili
 • potvrdu iz Javnog registra (Katastar) da je objekt izgrađen prije 1968. godine ili podnesen zahtjev za naknadne lokacijske uslove – Protokol Odjeljenja za prostorno planiranje i imovinsko-pravne odnose (privremeni priključak od 1 godine).

Prijava neovlaštene potrošnje vode?

Neovlaštenu potrošnju vode je moguće prijaviti kontaktiranjem Pozivnog centra 0800 505 07. Po prijavi građana, dežurna ekipa izlazi na teren, utvrđuje da li zaista postoji neovlaštena potrošnja vode i djeluje u skladu sa tim.

Kome prijaviti kvar na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži?

U slučaju kvara na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži potrebno je obvijestiti naše dežurne službe na sljedeći način:

 • lično na protokolu Sektora za priključke i reklamacije na adresi ul. Tina Ujevića 66,
 • putem Pozivnog centra 0800 505 07.

Naše dežurne službe će izaći na teren, utvrditi da li zaista postoji kvar i djelovati u skladu sa tim.

Procedura ponovnog priključenja na vodovodnu mrežu?

Da bi se korisnik mogao ponovo priključiti na vodovodnu mrežu, potrebno je sljedeće:

 • potvrda da je stari potrošač,
 • dokument koji potvrđuje vlasništvo,
 • podnošenje zahtjeva na protokolu Sektora za priključke i reklamacije na adresi ul. Tina Ujevića 66,
 • dobiti više informacija kontaktiranjem Pozivnog centra 0800 505 07.

Ako se priključak vodio na roditelje, bivšeg vlasnika i slično, prvo se na njega vodi vodomjer, a zatim se na osnovu prvog računa mijenja ime vlasnika vodomjera na nasljednika.

Ko je dužan zaštiti vodomjer od smrzavanja?

Tokom zime, u hladnim danima kada se temperatura spušta i ispod nule, svaki potrošač je, a tako je propisano i Zakonom o komunalnim djelatnostima Brčko distrikta BiH, dužan da zaštiti svoj vodomjer od smrzavanja (pomoću stiropora, starih krpa, slame, kartona i slično), ali na način da ta zaštita ne ometa naše zaposlenike da očitaju stanje na vodomjeru.

Ko je dužan platiti vodu koja iscuri u šahtu?

Vodu koja iscuri u šahtu kod vodomjera dužan je platiti potrošač ukoliko voda curi na mjestu poslije vodomjera potrošača (Zakon o komunalnim djelatnostima Brčko distrikta BiH).

U slučaju da propušta spoj prije vodomjera, ta se količina vode kupcu ne zaračunava. Bez obzira da li voda curi prije ili poslije vodomjera, molimo Vas da takve kvarove prijavite u Pozivni centar 0800 505 07, jer je to i u našem i u Vašem interesu.

U slučaju pucanja cijevi, ko je dužan platiti račun za vodu?

Kompletan račun za vodu dužan je platiti potrošač ukoliko se pucanje cijevi desilo poslije vodomjera potrošača (Zakon o komunalnim djelatnostima Brčko distrikta BiH). Sva registrovana potrošnja na vodomjeru, bez obzira kako je utrošena, mora se platiti, jer na tako registrovanu potrošnju JP „Komunalno Brčko“ plaća PDV.

Isporuka vode u cisterni

JP „Komunalno Brčko“ isporuku vode u cisterni vrši u skladu sa cjenovnikom (istaknutim u Korisničkom servisu na internet stranici). Za realizaciju ove usluge kontaktirati Pozivni centar 0800 505 07.

Raspored odvoza smeća?

Raspored za odvoz komunalnog otpada možete pronaći na našoj internet stranici, pod rubrikom KORISNIČKI SERVIS – Plan odvoza smeća ili kontaktirajte Pozivni centar 0800 505 07.

Odvoz krupnog otpada?

Krupni otpad se odvozi prema posebnom planu. Vršilac usluge odvoza smeća, JP “Komunalno Brčko”, u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima Brčko distrikta BiH, dužno je dva puta godišnje (u aprilu i oktobru) prikupljati i odvoziti dijelove i komade starog namještaja i pokućstva iz stambenih objekata. O vremenu i načinu prikupljanja i odvoza JP „Komunalno Brčko“ obavještava građane putem lokalnih sredstava javnog informisanja i glasila preduzeća. Korisnici odvoza kućnog smeća dužni su krupni otpad odložiti na mjestima i u vrijeme označeno u obavještenju o odvozu krupnog otpada.

Vanredni odvoz krupnog otpada, mimo dvije redovne akcije, se plaća, a visina naknade zavisi od udaljenosti korisnika:

 • vanredni odvoz krupnog otpada velikim kontejnerom do 10 km po jednom odvozu iznosi 61,10 KM,
 • vanredni odvoz krupnog otpada velikim kontejnerom od 10 do 20 km po jednom odvozu iznosi 75,22 KM,
 • vanredni odvoz krupnog otpada velikim kontejnerom od 20 do 30 km po jednom odvozu iznosi 89,00 KM.

(u navedene cijene nije uključen PDV).

Zašto kupac treba da potpiše ugovore o snabdijevanju električnom energijom, vodom i ugovor o odvozu smeća?

Prema Općim uslovima za isporuku i snabdijevanje električnom energijom u Brčko distriktu BiH, Zakonu o komunalnim djelatnostima Brčko distrikta BiH i Zakonu o obligacionim odnosima BiH, u obavezi smo da ugovorno regulišemo međusobna prava i obaveze – JP „Komunalno Brčko“ kao davalac usluga i kupac / korisnik usluga, te da potpišemo:

 • Ugovor o snabdijevanju električnom energijom,
 • Ugovor o snabdijevanju vodom,  i
 • Ugovor o uslovima prikupljanja i odvoza smeća.

Potpisivanje i preuzimanje ugovora ne podrazumijeva bilo kakav vid plaćanja i naknada, a svi podaci koji se navode u ugovorima koriste se u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka BiH.

Kako provjeriti stanje računa?

Stanje računa se može provjeriti na lično na protokolu Sektora za priključke i reklamacije na adresi u ul. Tina Ujevića 66 ili  kontaktiranjem Pozivnog centra 0800 505 07;

Na koji način izvršiti reklamaciju računa?

Reklamacija računa za utrošenu električnu energiju, vodu ili odvoz smeća može se uputiti lično na protokolu Sektora za priključke i reklamacije na adresi u ul. Tina Ujevića 66 ili kontaktiranjem Pozivnog centra 0800 505 07, koji dalje reklamaciju putem helpdesk-a prosljeđuje na rješavanje nadležnoj službi u Preduzeću.

Za sva ostala pitanja, kupci se mogu obratiti slanjem e-maila na info@komunalno.ba, kontaktiranjem Pozivnog centra 0800 505 07 ili lično na protokolu Sektora za reklamacije i priključke

Plaćanje komunalnih usluga?

Gotovinske uplate

Gotovinske uplate kupci komunalnih usluga mogu da izvrše na blagajnama JP „Komunalno Brčko“, u ul. Tina Ujevića 66 i selima Gornji Rahić i Seonjaci, kao i na svim uplatnim mjestima u bankama i poštama. Ukoliko kupci komunalnih usluga svoje obaveze izmiruju na blagajnama JP „Komunalno Brčko“ dovoljno je da donesu samo račun koji plaćaju za utrošenu električnu energiju, vodu ili odvoz smeća. Ukoliko se plaćanje komunalnih usluga vrši u bankama i poštama putem opšte uplatnice neophodno je, osim osnovnih podataka o kupcu, upisati i:

 • osnovne podatke o kupcu (ime i prezime, adresa…),
 • šifru potrošača (nalazi se na računu),
 • vrstu prihoda (nalazi se na računu),
 • poziv na broj (nalazi se na računu),
 • iznos koji se uplaćuje.

Uplate komunalnih usluga koje se vrše na šalterima blagajni JP „Komunalno Brčko“ su bez provizije, dok se za uplate izvršene u bankama i poštama naplaćuje provizija prema tarifama platnog prometa.

Bezgotovinske uplate

Bezgotovinske uplate vrše se putem naloga za prenos sredstava ili putem elektronskog bankarstva. Pravna lica i budžetski korisnici bezgotovinske uplate mogu da vrše preko UniCredit Bank a.d. Banja Luka – transakcioni račun broj 551790-2220642023, a domaćinstva bezgotovinske uplate mogu da vrše preko NLB Bank dd Sarajevo Ekspozitura Brčko – transakcioni račun broj 132190-2015707493.

Pri popunjavanju naloga za prenos obavezno upisati:

 • osnovne podatke o kupcu (ime i prezime, adresa…),
 • šifru potrošača (nalazi se na računu),
 • vrstu prihoda (nalazi se na računu),
 • poziv na broj (nalazi se na računu),
 • iznos koji se uplaćuje.

Plaćanje duga za isporučene usluge na rate?

Upravni odbor JP „Komunalno Brčko“ donio je Pravilnik o praćenju, upravljanju i naplati potraživanja u JP “Komunalno Brčko“ d.o.o. Brčko distrikt BiH kojim se definišu i klasifikuju, između ostalih, potraživanja iz poslovnih odnosa, način praćenja naplate potraživanja iz poslovnih odnosa, način utvrđivanja spornih potraživanja, otpis nenaplativih potraživanja, mehanizam odobravanja i kriterijumi za utvrđivanje nenaplativih potraživanja.

Potraživanja iz poslovnih odnosa predstavljaju iznose nenaplaćenog duga koji JP „Komunalno Brčko“ potražuje od kupca po osnovu isporučene električne energije, vode, usluga odvoza smeća te ostalih usluga koje JKP pruža.

Dopušteni limit potraživanja utvrđuje se u zavisnosti od kategorije potraživanja:

 • za električnu energiju – dopušteni limit je nenaplaćeni iznos duga iz prethodnog mjeseca do prijema računa za tekući mjesec;
 • za vodu – dopušteni limit je nenaplaćen iznos duga za zadnja tri (3) mjeseca;
 • za smeće – dopušteni limit je nenaplaćen iznos duga za zadnjih šest (6) mjeseci;
 • za ostale usluge iz poslovnih odnosa, koje se ne plaćaju unaprijed, dozvoljen je valutni rok naznačen na fakturi.

Mjere koje se pokreću prema kupcima koji dug nisu isplatili po isteku valutnog roka ili dopuštenog limita su:

 • opomene pred isključenje,
 • nalog za isključenje,
 • opomena pred utuženje,
 • utuženje.

JP „Komunalno Brčko“ omogućava svojim kupcima da nastale obaveze po osnovu neplaćanja duga za isporučenu električnu energiju, vodu i usluge odvoza smeća plate u ratama. Plaćanje duga za isporučene komunalne usluge može se odobriti u najviše 10 mjesečnih rata. Kupac koji ima neizmirene obaveze prema JKP može podnijeti pismeni zahtjev za plaćanje duga u ratama na info pultu Sektora za reklamacije i priključke (ul. Tina Ujevića 66, Novo Brčko). Odobravanjem zahtjeva, a potom i potisivanjem Sporazuma o plaćanju duga u ratama sa JP „Komunalno Brčko“, kupac se obavezuje da će ispuniti navode iz sporazuma, dok se u protivnom može suočiti sa mjerama prinudne naplate potraživanja. Osim plaćanja duga u ratama, korisnik paralelno plaća i troškove tekuće potrošnje električne energije, vode ili usluga odvoza smeća.