Integrisani sistem upravljanja

Integrisani sistem upravljanja u skladu sa ISO standardima

Politika kvaliteta

Okolinska politika (Politika zaštite životne sredine)

OH&S politika

Politika sigurnosti informacija

Statut

Odluka o izmjenama i dopunama statuta JP Komunalno Brčko 2018

Odluka o izmjenama i dopunama statuta JP Komunalno Brčko 2017

Odluka o izmjenama i dopunama statuta JP Komunalno Brčko 2016

Odluka o izmjenama i dopunama statuta JP Komunalno Brčko 2015

Statut JP Komunalno Brčko (prečišćen tekst)

Plan poslovanja

Plan poslovanja JP Komunalno Brčko za 2022. godinu

Plan poslovanja JP Komunalno Brčko za 2021. godinu

Plan poslovanja JP Komunalno Brčko za 2020. godinu

Plan poslovanja JP Komunalno Brčko za 2019. godinu

Plan poslovanja JP Komunalno Brčko za 2018. godinu

Strateški plan

Strateški plan JP Komunalno Brčko za period 2022. - 2024. godina

Strateški plan JP Komunalno Brčko za period 2019. - 2021. godina

Relevantni akti za licenciranu djelatnost Elektrodistribucije

Licenca za obavljanje djelatnosti trgovine i snabdijevanja/opskrbe električnom energijom na teritoriji/teritoriju Bosne i Hercegovine

Licenca za obavljanje djelatnosti distribucije električne energije u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine

Uputstvo o izdavanju EES

Odluka o izdavanju licence za djelatnost distribucije električne energije

Odluka o odobrenju distributivnih mrežnih pravila

Distributivna mrežna pravila

Odluka o odobrenju pravilnika o metodologiji za utvrđivanje naknade za priključenje na distributivnu mrežu Brčko distrikta BiH

Pravilnik o metodologiji za utvrđivanje naknade za priključenje na distributivnu mrežu Brčko distrikta BiH

Opći uslovi za isporuku i snabdijevanje električnom energijom Brčko distrikta BiH

Vodovod i kanalizacija

Operativno uputstvo o izdavaju komunalnih saglasnosti i priključenje objekta na vodovodnu i kanalizacionu mrežu krajnjih kupaca

Strategija za borbu protiv korupcije 2018-2019

Akcioni plan BD BiH 2018-2019 - korupcija 28.12.2017. god.

Odluka o usvajanju Strategije za borbu protiv korupcije 2018-2019