JP ``Komunalno Brčko`` - odgovorno prema građanima

NAŠ USPJEH SU ZADOVOLJNI ZAPOSLENICI I ZADOVOLJNI KUPCI

Od 01.01.2008. godine kontinuirano pružamo osnovne komunalne usluge u Brčkom za više od 70.000 kupaca.

JP Komunalno Brčko

U okviru procesa reforme Javne uprave u Brčko distriktu BiH, 26.06.2007. godine Odlukom Skupštine Brčko distrikta BiH osnovano je Javno preduzeće za komunalne djelatnosti „Komunalno Brčko“ d.o.o. Brčko distrikt BiH. Preduzeće je 28.12.2007. godine upisano u Registar Osnovnog suda Brčko distrikta BiH i posluje u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima Brčko distrikta BiH, Odlukom o osnivanju i ostalim internim aktima preduzeća.

Menadžment preduzeća čine Upravni odbor i direktor preduzeća. Upravni odbor donosi opšte i pojedinačne akte preduzeća u skladu sa zakonom, Odlukom o osnivanju, Statutom preduzeća, Internim aktima i drugim opštim aktima i za svoj rad odgovara osnivaču – Skupštini Brčko distrikta BiH. Predsjednik Upravnog odbora je Davor Ninić, a članovi Dragan Tomić, Saša Vrkačević, Muamer Ahmetspahić i Mirsad Hasanbašić.

Preduzeće predstavlja i zastupa direktor preduzeća, koji za rezultate poslovanja i zakonitost rada odgovara Upravnom odboru preduzeća. Direktor preduzeća je Kemal Atić.

Javnom preduzeću „Komunalno Brčko“ povjereno je pružanje usluga od opšteg interesa u Brčko distriktu BiH, odnosno distribucija električne energije, proizvodnja i distribucija vode, održavanje i uređenje javnih površina, te prikupljanje, odvoz i deponovanje komunalnog otpada.

MISIJA

Da pružamo usluge distribucije i snabdijevanja električnom energijom, proizvodnju i distribuciju vode, prikupljanje i odvodnju otpadnih voda, prikupljanje i deponovanje otpada te održavanje higijene javnih površina. Sve usluge su na nivou propisanog kvaliteta, maksimalno prilagođene zahtjevima kupaca. Poslujemo transparentno, poštujući zakonske propise, primjenjujući najviše standarde u oblasti upravljanja poslovnim procesima i razvijamo partnerske odnose sa kupcima naših usluga, institucijama, dobavljačima te ostalim zainteresovanim stranama.

VIZIJA

Želimo biti primjer uspješnog preduzeća koje pruža komunalne usluge u skladu sa najvišim standardima kvaliteta, ostvarujući zadovoljstvo kupaca, zaposlenih i šire društvene zajednice, te preduzeće koje stalno unapređuje procese rada i sistem poslovanja, integrišući pitanje zaštite životne sredine, brige za zaposlenike i posjetioce, te bezbjednost informacija u sve radne aktivnosti.