Obavještenja za kupce

Obavještenje za kupce – u toku akcija isključenja neredovnih platiša sa ED mreže

JP “Komunalno Brčko” obavještava kupce električne energije sa teritorije Brčko distrikta BiH, čiji je licencirani snabdjevač, da je u toku pojačana akcija isključenja dužnika sa elektrodistributivne mreže.

Iako je doba pandemije COVID-19, promijenili su se normalni životni uslovi i okolnosti, električne energije mora biti, te naše preduzeće čini sve da svakog mjeseca uredno plati obaveze prema isporučiocu električne energije, a to isto očekujemo i od naših kupaca.

Bez urednog mjesečnog plaćanja utrošene električne enrgije, ni JP “Komunalno Brčko” ne bi bilo u mogućnosti da plati ugovorenu i fakturisanu električnu energiju dobavljaču i proizvođaču električne energije, s obzirom da Brčko distrikt BiH nema vlastite izvore električne energije.

Stoga pozivamo sve kupce i korisnike usluga JP “Komunalno Brčko” da svoje obaveze izmiruju na vrijeme, da bismo izbjegli neprijatne situacije primjene nepopularnih mjera radi naplate duga.

Ukoliko kupac ima dug, a nije trenutno u mogućnosti da sve odjednom izmiri, da bismo izbjegli tužbe i sudske troškove, omogućavamo kupcima da akumulirani dug otplate na rate. Odobravamo plaćanje duga do 10 mjesečnih rata, uz redovno plaćanje tekuće potrošnje.

Na ovaj način sprečavamo i aktivnost isključenja sa mreže, koja opet iziskuje dodatne troškove – da bi kupac ponovo postao punopravan korisnik usluge snabdijevanja električnom energijom, potrebno je da prethodno izmiri dug i plati ponovno priključenje na mrežu.

Preduzeće ima definisan i dopušteni limit potraživanja:

  • za električnu energiju – dopušteni limit je nenaplaćen iznos duga iz prethodnog mjeseca do prijema računa za tekući mjesec
  • za vodu – dopušteni limit je nenaplaćen iznos duga za zadnja tri mjeseca
  • za smeće – dopušteni limit je nenaplaćen iznos duga za zadnjih šest mjeseci.

Molimo Vas da budete redovan platiša.

Hvala na razumijevanju.

Nazad na listu