Saopštenja za javnost

Upravni odbor JP „Komunalno Brčko“ razriješio dužnosti direktora Mirsada Đapu zbog ispunjavanja uslova za odlazak u penziju

Na 46. sjednici Upravnog odbora Javnog preduzeća „Komunalno Brčko“ održanoj 16.04.2019. godine jednoglasno je usvojena odluka kojom se direktor JP „Komunalno Brčko“ Mirsad Đapo razrješava dužnosti.

„Pravni osnov za donošenje ove Odluke sadržan je u članu 24 stav (1) tačka c) Zakona o javnim preduzećima Brčko distrikta BiH kojim je propisano da Upravni odbor javnog preduzeća razrješava direktora javnog preduzeća ukoliko su ispunjeni drugi uslovi propisani zakonom, aktom o osnivanju, statutom i drugim važećim aktima javnog preduzeća i članu 72 stav (1) tačka 3 Zakona o radu Brčko distrikt BiH kojim je propisano da radni odnos prestaje radi ispunjavanja uslova za sticanje prava na penziju prema propisima o penzijsko-invalidskom osiguranju entiteta Bosne i Hercegovine“, obrazloženo je od strane Upravnog odbora.

Ugovorom o pravima, obavezama i odgovornostima direktora JP „Komunalno Brčko“ d.o.o. Brčko distrikt BiH od 22.06.2018. godine ugovoreno je da se prava, obaveze, odgovornosti i ovlaštenja direktora Javnog preduzeća procjenjuju u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima Brčko distrikt BiH i drugim pozitivnim pravnim propisima, Statutom i drugim opštim pravnim aktima Preduzeća, odlukama Upravnog odbora i ugovorom sa direktorom. Navedeno znači da se u skladu sa pomenutim ugovorom na radni odnos direktora primjenjuju odredbe Zakona o radu Brčko distrikt BiH kojim su u članu 72 ovog zakona propisani razlozi za prestanak radnog odnosa zaposlenika.

„Shodno navedenom, budući da je u naprijed pomenutom članu zakona, u stavu (1) tačka 3) precizirano da radni odnos prestaje radi ispunjavanja uslova za sticanje prava na penziju prema propisima o penzijsko-invalidskom osiguranju entiteta, a da je imenovani ispunio zakonske uslove za sticanje uslova za penziju u skladu sa Zakonom o penzijsko-invalidskom osiguranju Federacije BiH, čiji je i osiguranik, Upravni odbor je, postupajući u skladu sa pomenutim zakonskim propisima, donio pomenutu odluku“, navodi se u obrazloženju.

Istom odlukom sada već dojučerašnji direktor ima pravo da sva eventualna prava koja proističu iz radnog odnosa u ovom javom preduzeću ostvari u skladu sa procedurama utvrđenim odgovarajućim odredbama iz oblasti radnog prava u Brčko distriktu BiH.

Na 27. vanrednoj sjednici, Upravni odbor je, razmatrajući rješavanje pitanja rukovođenja preduzećem do provođenja procedure izbora novog direktora, za vršioca dužnosti direktora JP „Komunalno Brčko“ d.o.o. Brčko distrikt BiH danas 17.04.2019. godine imenovao diplomiranog ekonomistu Kemala Atića.

Nazad na listu