Obavještenja za kupce

OBAVJEŠTENJE – odlaganje otpada

JP „Komunalno Brčko“ d.o.o., obavještava sve korisnike, koji posjeduju metalnu burad za odlaganje kućnog otpada, da će se usluga  odvoza istog vršiti isključivo ako je zapakovan u kese ili vreće i odložen u bure.

U slučaju da je otpad odložen u bure u rinfuznom (rastresitom) stanju, usluga odvoza smeća neće biti izvršena. Sve naknadne reklamacije tim povodom će se smatrati neosnovanim.

Ovakav način odlaganja komunalnog otpada vrijedi na cijeloj teritoriji BD BiH od 01.01.2024 godine.

Vrsta posuda za odlaganje kućnog smeća regulisana je čl. 211. Zakona o komunalnim djelatnostima Brčko distrikta BiH, te Odlukom o izgledu i upotrebi posuda za odlaganje kućnog smeća za domaćinstva koju je donio Upravni odbor JP “Komunalno Brčko” u julu 2020. godine.

Molimo naše korisnike da poštuju novi način odlaganja kućnog smeća a sve u cilju što efikasnijeg obavljanja djelatnosti prikupljanja, odvoza i deponovanja smeća od strane naših zaposlenika.

Nazad na listu