Novosti

Nabavkom i instalacijom nove informatičke opreme poboljšana sigurnost procesa proizvodnje vode

Fabrika vode u Plazuljama, kapaciteta 330 l/s, zvanično je počela sa radom 8. juna 2010. godine. Riječ je o automatizovanom postrojenju za proizvodnju pitke vode sa vodozahvatom iz rijeke Save. Izgradnjom fabrike, u nju je ugrađena i oprema za mjerenje, praćenje i kontrolu sistema proizvodnje vode, odnosno SCADA sistem (engl. Supervisory Control And Data Acquisition).

Informatička oprema koja prati funkcionisanje ovog sistema, kao i softver sistema, nisu mijenjani niti unapređivani od 2010. godine, te je na snažnu preporuku eksternih auditora, koji su prošle godine proveli nadzorni audit nad Sistemom upravljanja zaštitom informacija u skladu sa ISO 27001:2013, pokrenuta nabavka nadogradnje softvera i licenci, kao i usluge instaliranja na novi računar nabavljen upravo za potrebe SCADA sistema za praćenje, upravljanje i kontrolu procesa proizvodnje vode za piće u Fabrici vode.

Ovim investicionim ulaganjem poboljšana je efikasnost sistema upravljanja zaštitom informacija, te sigurnosni nivo standarda, ali i povećana sigurnost u vođenju procesa proizvodnje  vode za piće i kontinuiranu isporuku u glavnu vodovodnu mrežu Brčkog, odakle je preuzimaju kupci gradskog vodovoda.

Nazad na listu