Novosti

26.07.2019. Nastavljeni radovi na izgradnji kanalizacione mreže u dijelu MZ Klanac

Prema zaključenom Ugovoru o izvođenju radova između Odjeljenja za komunalne poslove Vlade Brčko distrikta BiH i JP “Komunalno Brčko“ d.o.o. Brčko distrikt BiH, juče su nastavljeni radovi koji se izvode u okviru druge faze  projekta „Izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže u ulici Fra Šimuna Filipovića“ u mjesnoj zajednici Klanac.

Radovi se realizuju na osnovu provedenog  otvorenog postupka za nabavku radova, te predmjerom radova iskazanim u tenderskoj dokumentaciji, u kojem je JP “Komunalno Brčko“ izabrano kao najpovoljniji ponuđač. Cijena ugovorenih radova iznosi  28.080,00 KM sa uračunatim PDV-om i svim troškovima.

U okviru prve faze  projekta izgrađeno je 106 m vodovodne mreže dok se sa nastavkom radova na izgradnji  108 m  kanalizacione mreže čekalo do dobijanja saglasnosti investitora, Vlade Brčko distrikta BiH, na izmjenu visinskog položaja kolektora fekalne kanalizacije, zbog postojećih podzemnih telekomunikacionih instalacija, koje u obimu u kojem danas postoje nisu postojale u fazi izrade glavnog projekta. Po dobijanju ove saglasnosti, stekli su se uslovi za nastavak radova na realizaciji projekta.

U toku ove godine RJ Vodovod i kanalizacija upješno je realizovala projekte „Izgradnja vodovodne mreže za priključenje zgrade za boračku populaciju u naselju Novo Brčko“ , „Izgradnja vodovodne mreže u ulici Lejlića“ u MZ Gluhakovac, „Nastavak izgradnje vodovodne mreže u MZ Brod“ i „Nastavak izgradnje vodovodne mreže u MZ Boće“.

Sa završetkom svih radova na pomenutim projektima biće izgrađeno oko 2.200 m nove vodovodne mreže i 108 m kanalizacione mreže. Svi radovi izvedeni su i izvode se u skladu sa važećim tehničkim propisima, normativima i standardima koji važe za izvođenje radova ove vrste, i to vlastitim kadrovskim i materijalno-tehničkim kapacitetima.

Uporedo sa ovim radovima, svi redovni poslovi iz domena RJ Vodovod i kanalizacija teku u skladu sa planom i dinamikom.

Nazad na listu