Obavještenja za kupce

Nove tarife električne energije u primjeni od 1.1.2022. godine

Državna regulatorna komisija za električnu energiju donijela je 15. decembra 2021. godine Odluku o tarifama za snabdijevanje električnom energijom u okviru univerzalne usluge u Brčko distriktu BiH i Odluku o tarifama za usluge distribucije električne energije u Brčko distriktu BiH, kojima se regulišu cijene za usluge snabdijevanja i distribucije električne energije na području Brčko distrikta BiH koje će biti u primjeni od 1.1.2022. godine.

Odluku o tarifnim stavovima za isporuku električne energije kvalifikovanim kupcima iz kategorije potrošnje 35 kilovolti, 10 kilovolti i javna rasvjeta u Brčko distriktu BiH Upravni odbor Javnog preduzeća „Komunalno Brčko“ d.o.o. Brčko distrikt BiH uvojio je 30. decembra 2021. godine, te su i ove tarife u primjeni od 1.1.2022. godine.

Prema novim tarifama dolazi do neznatnog povećanja cijene električne energije – prosječno povećanje za kategoriju domaćinstva iznosi 3,77%, prosječno povećanje za kategoriju pravnih lica  iznosi 3,65% i  prosječno povećanje za kategoriju velikih kupaca i javne rasvjete  iznosi 3,98 %.

Tarifni stavovi za aktivnu energiju primjenjuju se prema sezoni – u višoj sezoni od 01.10. – 31.03. i u nižoj sezoni od 01.04. – 30.09., dok se prema dobu dana veći dnevni tarifni stavovi primjenjuju od 06:00 – 22:00 sata tokom zimskog računanja vremena, odnosno od 07:00 – 23:00 tokom ljetnjeg računanja vremena, a manji dnevni tarifni stavovi od 22:00 – 06:00 sati tokom zimskog računanja vremena, i od 23:00 – 07:00 sati tokom ljetnjeg računanja vremena.

Za domaćinstva, veći dnevni tarifni stavovi primjenjuju se prema dobu dana, i to od 07:00 – 13:00 sati i od 16:00 do 22:00 sata tokom zimskog računanja vremena, odnosno od 08:00 – 14:00 sati i od 17:00 do 23:00 sata tokom ljetnjeg računanja vremena, dok su manji dnevni tarifni stavovi u primjeni od 13:00 – 16:00 sati i od 22:00 – 07:00 tokom zimskog računanja vremena i od 14:00 – 17:00 i od 23:00 – 08:00 sati tokom ljetnjeg računanja vremena, te nedjeljom.

Tarifni statovi za snabdijevanje i distribuciju električne energije nisu se mijenjali od 1.4.2020. godine. Od tada do danas došlo je do drastičnog porasta cijene kilovat časa električne energije, te je JP „Komunalno Brčko“ primorano da koriguje cijene, da bi mogli nesmetano da preuzima i isporučuje električnu energiju kupcima sa kojima ima ugovornu obavezu.

Nove tarife dostupne su na web stranici u meniju Korisnički servis – Cjenovnik na linku: https://komunalno.ba/cjenovnik/

Nazad na listu