Obavještenja za kupce

APEL KUPCIMA – odlažite kućni otpad na propisan način

U skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima Brčko distrikta BiH, Upravni odbor Javnog preduzeća “Komunalno Brčko” donio je Odluku o izgledu i upotrebi posuda za odlaganje smeća koje nastaje u domaćinstvima, prvenstveno kućama.

Prema ovoj odluci, posuda za odlaganje kućnog otpada ne smije da bude teža od 10,5 kilograma i zapremine veće od 120 litara. Osim posuda, otpad se može pripremiti za odvoz i u namjenskim kesama.

Nije dozvoljeno odlaganje otpada u željeznu burad, okvire od starih bojlera i druge teške posude koje, osim što su nezgrapne za pražnjenje i oštećuju vozila za tranport otpada, ugrožavaju zdravlje radnika na prikupljanju otpada.

Građani – korisnici usluge odvoza otpada, dužni su da sakupljeni otpad pažljivo odlažu u odgovarajuće posude (komunalne kante), tako da se smeće ne rasipa na okolni prostor. Posude za kućni otpad moraju biti zatvorene. Zabranjeno ih je oštećivati, u njih ulijevati tekućinu, bacati žeravicu i vrući pepeo, paliti sadržaj u posudama, bacati ostatke životinja, građevinski otpad, glomaznu kartonsku ambalažu, dijelove kućnog namještaja i slično.

Korisnici su dužni i da posude za smeće održavaju u čistom i urednom stanju, te da ih dezinfikuju i dezinsektiraju najmanje dva puta godišnje.

Kućnim otpadom, u smislu Zakona o komunalnim djelatnostima, smatraju se čvrsti otpaci koji nastaju u stanovima, zajedničkim prostorijama stambenih objekata, poslovnim prostorijama, dvorištima, a koji se po svojoj veličini mogu odlagati u posude za smeće.

Kućnim otpadom ne smatraju se: zemlja, otpaci i ostaci građevinskog materijala, kao i drugi krupni otpaci koji nastaju u procesu industrijske, zanatske, građevinske, poljoprivredne ili druge proizvodnje i slično.

Hvala na razumijevanju.

Nazad na listu