Novosti

27.08.2020. JP „Komunalno Brčko“ gradi kanalizacionu mrežu i rekonstruiše TS za potrebe novog obdaništa u naselju Ilićka

Vlada Brčko distrikta BiH je na 83. redovnoj sjednici održanoj 12. avgusta 2020. godine donijela Odluku o odobravanju programa utroška sredstava za dodjelu granta Javnom preduzeću „Komunalno Brčko“ d.o.o. Brčko distrikt BiH za izgradnju niskonaponske elektrodistributivne mreže i fekalne kanalizacione mreže za potrebe novoizgrađene javne ustanove obdaništa u Mjesnoj zajednici Ilićka u Brčko distriktu BiH.

Na navedenoj lokaciji biće sanirana dionica fekalnog kolektora od dječijeg vrtića do postojeće javne fekalne kanalizacije, odnosno spajanje od novoprojektovanog revizionog okna do spoja na postojeći javni fekalni kolektor profila Ø 600, ukupne dužine L= 62,00 m. Trasa projektovane kanalizacije je vođena na način da se dispozicija fekalnih voda vrši gravitaciono cijelom dužinom. Procedura nabavke potrebnih roba i usluga za izvođenje projekta se privodi kraju, te očekujemo da se sa radovima počne krajem avgusta – početkom septembra.

Kada je riječ o elektro radovima – za potrebe priključenja objekta obdaništa u MZ Ilićka na niskonaponsku elektroenergetsku mrežu neophodno je rekonstruisati postojeću TS 10/0,4 kV Ilićka 4 i pripadajuću niskonaponsku mrežu, da bi se njenim rasterećenjem omogućilo pouzdano i kvalitetno snabdijevanje električnom energijom ovog značajnog objekta, naročito u predstojećem zimskom periodu, budući da će ovaj objekat obdaništa, zbog namjene i kapaciteta, biti značajno veći potrošač električne energije od ostalih objekata iste ili slične namjene.

Nazad na listu