Obavještenja za kupce

Zimsko održavanje puteva i ulica počinje u ponedjeljak 1. novembra – JP „Komunalno Brčko“ zaduženo za gradsku zonu

Na osnovu okvirnog sporazuma sa JP „Putevi Brčko“, naše preduzeće će tokom zimskog režima održavanja javnih saobraćajnica, od 1.11.2021. do 1.4.2022. godine biti zaduženo za prohodnost puteva i ulica na teritoriji gradske zone Brčko distrikta BiH – od table do table Brčko.

U skladu sa odredbama ugovora, preduzeće je formiralo Štab zimske službe, usvojilo plan održavanja ulica i puteva, kao i raspored angažovanog ljudstva i vozila. Spremne su i dovoljne količine posipnog materijala, industrijske soli i kamenog agregata, kao i specijalna vozila za čišćenje snijega sa saobraćajnica.

„Osim kamiona i traktora sa priključcima, JP „Komunalno Brčko“ raspolaže i sa manjim mašinama, bacačima snijega i malim traktorima, koji će po potrebi djelovati u uskim ulicama, trotoarima i šetališnoj zoni. Podsjećamo građane da se održavanje kolovoza vrši u skladu sa prioritetima – prvi prioritet su magistralni putevi, regionalni putevi, glavne gradske saobraćajnice i pješačke zone. Drugi prioritet su ulice drugog prioriteta, trotoari ulica prvog i drugog prioriteta, mostovi, parkovske staze i stepeništa, javne parking površine kao i pješačke staze, dok su treći prioritet ulice trećeg prioriteta, prilazi objektima mjesnih zajednica i ostale javne saobraćajne površine“, kažu u Štabu zimske službe JP „Komunalno Brčko“.

Zona prvog prioriteta, koja se kontinuirano održava, u slučaju padavina mora biti u potpunosti očišćena najduže dva časa po prestanku padavina. Zona drugog prioriteta, koja se takođe održava neprekidno, mora biti potpuno očišćena u periodu od osam časova od momenta prestanka snježnih padavina, a zona trećeg prioriteta mora biti potpuno očišćena u periodu od 24 časa od momenta prestanka snježnih padavina.

U slučaju snježnih padavina, u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima Brčko distrikta BiH, građani su dužni da uklone snijeg i led ispred svojih kuća, zgrada i poslovnih prostora, te ledenice sa terasa i nadstrešnica.

Nazad na listu