RJ Čistoća se bavi prikupljanjem, transportom i deponovanjem otpada, održavanjem i uređenjem deponije, održavanjem ulica i puteva na području Brčko distrikta BiH, uređenjem i održavanjem zelenih površina na području Brčko distrikta BiH i zbrinjavanjem pasa lutalica. Pored navedenog, RJ Čistoća pokreće i učestvuje u projektima i promotivnim aktivnostima koje doprinose jačanju svijesti o odgovornom postupanju sa otpadom, kao što su akcija udomljavanja pasa i „Očistimo Brčko“, te projekt „Kompostirajmo zajedno“.

U okviru RJ Čistoća djeluju dvije službe, čiji su glavni ciljevi usmjereni na održavanje higijene grada, hortikulturalno uređenje i održavanje javnih zelenih površina, kao i prikupljanje i deponovanje komunalnog otpada.

Službi za javnu higijenu pripada i Sektor za zbrinjavanje napuštenih životinja, čije aktivnosti su dovele do toga da su ulice i parkovi u Brčko distriktu BiH bez pasa lutalica i bezbjedni za građane. Azil za nezbrinute životinje pruža neophodnu zaštitu životinjama i vodi brigu o njihovoj higijeni i socijalizaciji, što doprinosi lakšem procesu udomljavanja pasa.

Bavi se prikupljanjem, transportom i odlaganjem otpada, uklanjanjem divljih deponija, uređenjem i održavanjem gradske deponije, stalnim mjerenjem koncentracije gasova i temperature dijelova deponije, da bi se kontrolisala emisija štetnih polutanata;

Zadužena je za čistoću gradskih ulica i hortikulturalno uređenje javnih zelenih površina.