RJ Administracija ima složenu strukturu i veliki obim poslova, za čije kvalitetno obavljanje je bilo neophodno uvesti odgovarajuće sisteme. U poslovanju preduzeća primjenjuje se integrisani Sistem upravljanja preduzećem kojim su obuhvaćeni Sistem kvaliteta ISO 9001:2008, Sistem zaštite životne sredine ISO 14001:2009 i Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbjednošću na radu OHSAS 18001:2007, a u procesu implementacije su  Sistem upravljanja sigurnošću informacija ISO 27001:2013 i Sistem upravljanja energijom ISO 50001:2011.

U cilju postizanja što veće efikasnosti u izvještavanju koja treba da doprinese donošenju kvalitetnijih poslovnih odluka, uveden je DIS – Direktorski informacioni sistem. Uvođenjem DIS-a u poslovanje omogućena je analiza poslovanja (prihoda, rashoda, nabavke, zaliha, upravljanje finansijama, odnosno generalno sagledavanje profitabilnosti i perfomansi), analiza odnosa sa kupcima te operativnost i efikasnost poslovanja.

Primjenom softvera za elektronsko kancelarijsko poslovanje obezbijedili smo efikasno upravljanje dokumentacijom, zamjenu papirnih obrazaca inteligentnim elektronskim, te automatizaciju radnih postupaka. Sistem za upravljanje dokumentima omogućio je uštede, efikasnije poslovne procese, sistematizaciju planiranja, upravljanje i koordinaciju između organizacionih cjelina preduzeća.

Informacioni sistem za odnose sa potrošačima – Biling sistem, omogućio je upravljanje odnosima sa potrošačima, izdavanje jednog računa za sve komunalne usluge, povećanje kvaliteta pruženih usluga, evidentiranje redovnih i neredovnih platiša i postupanje u skladu s tim.

Uspostavljanjem interoperabilne platforme za evidenciju, ažuriranje, vizuelizaciju i analizu podataka o komunalnim uređajima koje posjedujemo i kojima upravljamo u oblasti elektrodistribucije, vodosnabdijevanja, odvodnje otpadnih voda, prikupljanje i deponovanje otpada, implementirali smo GIS – Geografski informacioni sistem. GIS je informatička podrška koja se koristi kao osnova za grafičku vizuelizaciju poslovnih procesa održavanja elektroenergetske, vodovodne i kanalizacione mreže. U cilju pružanja informacija i pomoći našim korisnicima uveli smo Pozivni centar, besplatnu info liniju 0800 505 07, koja omogućava našim kupcima dobijanje informacija 24 sata.

Uvedeni sistemi su nam omogućili efikasnije poslovanje, kvalitetnije poslovne odluke, te zadovoljstvo naših kupaca i saradnika.

Bavi se prikupljanjem, transportom i odlaganjem otpada, uklanjanjem divljih deponija, uređenjem i održavanjem gradske deponije, stalnim mjerenjem koncentracije gasova i temperature dijelova deponije, da bi se kontrolisala emisija štetnih polutanata;

Zadužena je za čistoću gradskih ulica i hortikulturalno uređenje javnih zelenih površina.