Obavještenja za kupce

Odlaganje kućnog otpada je briga svih – stanara, preduzetnika, investitora, inspektora i komunalnog preduzeća

JP “Komunalno Brčko” osnovano je krajem 2007. godine, a posluje od 1.1.2008. godine. Cjenovnik za odvoz komunalnog otpada gradonačelnik Brčko distrikta BiH donio je 16.12.2005. godine. Od tada do danas cijena odvoza komunalnog otpada nije mijenjana. Ali, od tada do danas JP “Komunalno Brčko” je višestruko poboljšalo komunalnu infrastrukturu koja se koristi za odlaganje, prikupljanje, odvoz i deponovanje otpada. Ipak, nije sve što je u vezi sa komunalnim otpadom obaveza javnog preduzeća.

U skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima Brčko distrikta BiH, posude za smeće s javne površine (parkovi, šetališne zone i druge javne površine), nabavlja i održava komunalno preduzeće i dužno je da mjesto na javnim površinama, na kojem se drže posude za smeće i prostor oko njih, održava u čistom i urednom stanju.

Isti zakon propisuje da poslovni prostori i stambeni objekti moraju imati sopstvene posude za smeće. Posude za smeće za novoizgrađene objekte nabavlja investitor, odnosno korisnik poslovnog prostora. Posude za odlaganje smeća u kolektivnim stambenim objektima nabavljaju stanari zgrade. Vlasnici – korisnici posuda za smeće dužni su da ih održavaju u urednom i čistom stanju, kao i da obezbjede njihovu dezinfekciju i dezinsekciju najmanje dva puta godišnje. Tako piše u zakonu.

Ipak, mali je procenat investitora i članova zajednice etažnih vlasnika koje na ovakav način brinu o kontejnerima i uopšte procesu odlaganja otpada, koji je zajednička briga svih nas.

Kućnim smećem u smislu Zakona o komunalnim poslovima smatraju se čvrsti otpaci koji nastaju u stanovima, zajedničkim prostorijama stambenih objekata, poslovnim prostorijama, dvorištima, a koji se po svojoj veličini mogu odlagati u posude za smeće. Kućnim smećem ne smatraju se zemlja, otpaci i ostaci građevinskog materijala, kao i drugi krupni otpaci koji nastaju u procesu industrijske, zanatske, građevinske, poljoprivredne ili druge proizvodnje i slično. Svjedoci smo da se zakon u dijelu odlaganja krupnog, animalnog, opasnog i dr. otpada vrlo često ne poštuje, ali JP “Komunalno Brčko” nije komunalna policija niti ima pravo da kažnjava one koji nepropisno odlažu otpad, nego samo može da apeluje ili ukaže inspekciji na ovakve situacije.

Korisnici usluga odvoza smeća dužni su sakupljeno smeće pažljivo odlože u posude za smeće tako da se ono ne rasipa na okolni prostor. Posude za kućno smeće moraju biti zatvorene. Zabranjeno je oštećivati posude za kućno smeće, ulijevati u njih tekućine, bacati žeravicu i vrući pepeo, bacati ostatke životinja itd.

Još jedna odredba zakona jeste da je vršilac usluge odvoza smeća, u ovom slučaju JP “Komunalno Brčko”, dužan na područjima gdje se vrši organizovani odvoz smeća najmanje jedanput sedmično odvoziti kućno smeće sabirnim vozilom.

Dakle, stanari i korisnici usluge odovza smeća po bilo kojem osnovu, trebalo bi da se bolje upoznaju sa svojim obavezama, te se uključe u ovaj proces. Svjedoci smo da brojni investitori novih poslovno – stambenih objekata, mada ima pozitivnih izuzetaka, ne izvršavaju svoju obavezu i ne određuju mjesto kod novog objekta za posudu za odlaganje otpada niti je nabave. Zbog toga je u pojedinim naseljima došlo do povećanja odlaganja komunalnog – kućnog otpada, a broj posuda je isti. JP “Komunalno Brčko” za to ne može da snosi odgovornost.

Više o odredbama Zakona o komunalnim djelatnostima na: https://skupstinabd.ba/ba/zakon.html?lang=ba&id=/Zakon%20o%20komunalnim%20djelatnostima (Zakon o komunalnim djelatnostima Brčko distrikta BiH).

Nazad na listu