Obavještenja za kupce

NEPROPISNO ODLAGANJE GRAĐEVINSKOG OTPADA

Nakon što su zaposlenici RJ Čistoća ispraznili veliki kontejner, koji se nalazi kod crpne stanice na Burića brdu, uočeno je da su neodgovorni građani u vrlo kratkom roku, isti napunili građevinskim otpadom.

Kako je ovakvo ponašanje česta  pojava, želimo da skrenemo pažnju da se u posude za odlaganje smeća isključivo smije odlagati kućno smeće. U skladu sa članom 206. Zakona o komunalnim djelatnostima Brčko distrikta BiH, kućnim otpadom se ne smatraju: zemlja, otpaci i ostaci građevinskog materijala, kao i drugi krupni otpaci koji nastaju u procesu industrijske, zanatske, građevinske, poljoprivredne ili druge proizvodnje i slično.

Takođe, članom 215., istog Zakona, zabranjeno je oštećivati posude za kućno smeće, ulivati u njih tekućine, bacati žeravicu i vrući pepeo, bacati ostatke životinja, građevinski otpad, glomaznu kartonsku ambalažu, dijelove kućnog namještaja i slično.

Fizičkim Licima koja ne postupaju u skladu sa navedenim odredbama može se izreći kazna od 100 do 1000 KM, a pravnim licima od 1.000 do 10.000 KM.

JP „Komunalno Brčko“, u okviru svoje djelatnosti, organizuje odvoz većih količina šljake, šuta, građevinskog otpada i sličnog materijala, po zahtjevu i o trošku vlasnika, odnosno izvođača radova, te isti deponuje na zakonom propisan način.

Molimo sve građane da poštuju zakonske odredbe i prijave svaki slučaj odlaganja otpada na nepropisan način, te da svi zajedno činimo više na očuvanju naše okoline.

Nazad na listu