Novosti

17.02.2020. Zahtjev za odštetu za ujed psa lutalice rješava se u roku od 15 dana

Upravni odbor JP “Komunalno Brčko” usvojio je prošle godine Pravilnik o postupku i načinu rješavanja zahtjeva građana za naknadu štete koju pričine psi lutalice. Riječ je o nematerijalnoj šteti koju psi lutalice pričine fizičkim licima – građanima na području Brčko distrikta BiH. Materijalna šteta po ovom osnovu i dalje se rješava putem Osnovnog suda Brčko distrikta BiH.

U skladu sa Pravilnikom, pas lutalica je pas koji nema vlasnika, odnosno držaoca, ili koji se neobilježen, odnosno bez ugrađenog mikročipa, lišen brige, njege ili nadzora, zatekne na javnoj površini, a oštećeno lice je građanin kojeg je pas lutalica ujeo.

Ukoliko se dogodi ovakav slučaj, oštećeni može da pokrene postupak za naknadu prouzrokovane štete kod JP “Komunalno Brčko”. Oštećeni podnosi zahtjev sa osnovnim podacima – ime, prezime, adresa, broj telefona, broj lične karte, te opisom događaja, lokacije na kojoj se dogodio slučaj, opisom psa, pretrpljenih povreda, navođenjem imena svjedoka i sl. Uz zapisnik, potrebno je predati i original ili ovjerenu kopiju sljedećih dokumenata: ovjerenu izjavu oštećenog lica da se štetni događaj zbio, zapisnik veterinarske inspekcije ili Policije Brčko distrikta BiH da je štetni događaj prijavljen ovoj instituciji, zatim kompletnu medicinsku dokumentaciju koja se odnosi na liječenje povrede koju je nanio pas lutalica i broj žiro računa.

O zahtjevu za naknadu štete odlučuje komisija, koja ima rok od 15 dana nakon podnošenja zahtjeva da ga i riješi. Ukoliko komisija da pozitivnu ocjenu, odnosno zaključi da je zahtjev za naknadu štete osnovan, sa oštećenim se zaključuje sporazum o jednokratnoj naknadi štete.

Na ovaj način skraćen je postupak isplate štete oštećenim licima, koja su pretrpjela ujed psa, koja više zadovoljenje pravde ne moraju da traže na sudu, te obe strane ušteđuju na advokatskim i/ili sudskim troškovima, a zahtjevi se rješavaju u rekordnom roku.

S obzirom da je najveći broj pasa koji završi na ulici nekada imao vlasnika ili su potomci vlasničkih pasa, apelujemo na sugrađane koji imaju pse da budu odgovorni vlasnici.

Otkako je stupio na snagu ovaj Pravilnik u septembru prošle godine, Javnom preduzeću “Komunalno Brčko” obratilo se šest građana sa zahtjevom za isplatu odštete za ujed psa, od početka 2020. godine jedan, a svi zahtjevi su usvojeni i riješeni.

Nazad na listu