Novosti

10.09.2020. Počela izgradnja kanalizacione mreže za potrebe novoizgrađenog obdaništa u MZ Ilićka

Na osnovu Odluke Vlade Brčko distrikta BiH o odobravanju programa utroška sredstava za dodjelu granta Javnom preduzeću „Komunalno Brčko“ za izgradnju niskonaponske elektroenergetske mreže i fekalne kanalizacione  mreže za potrebe novoizgrađenog objekta obdaništa u naselju Ilićka, u utorak su započeli pripremni, a juče iskopni radovi na realizaciji ovog projekta.

RJ Vodovod i kanalizacija realizuje dio koji se odnosi na sanaciju dionice fekalnog kolektora od dječijeg vrtića do postojeće javne fekalne kanalizacije, odnosno spajanje od novoprojektovanog revizionog okna do spoja na postojeći javni fekalni kolektor profila Ø 600, ukupne dužine L=62,00 m i dubine četiri do petara metara. Trasa projektovane kanalizacije je vođena tako da se dispozicija fekalnih voda vrši gravitaciono cijelom dužinom.

Ovaj posao će biti završen u roku od sedam dana.

RJ Elektrodistribucija je juče izmjestila rasvjetni stub, a ovih dana počinju i radovi na priključenju objekta obdaništa na niskonaponsku elektroenergetsku mrežu, za šta je neophodno rekonstruisati postojeću TS 10/0,4 kV Ilićka 4 i pripadajuću niskonaponsku mrežu, da bi se njenim rasterećenjem omogućilo pouzdano i kvalitetno snabdijevanje električnom energijom ovog značajnog objekta.

 

Nazad na listu