Novosti

08.10.2020. JP “Komunalno Brčko” dodijeljena Licenca za djelatnost distribucije električne energije na period od 10 godina

Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) donijela je odluku da se Javnom preduzeću “Komunalno Brčko” d.o.o. Brčko distrikt BiH dodijeli, odnosno produži, Licenca za obavljanje djelatnosti distribucije električne energije i to na period od 10 godina.

Prethodna licenca, koja je izdata 2013. godine, važila je za period od sedam godina, odnosno od 19. januara 2013. godine do 31. oktobra 2020. godine. Na zahtjev našeg preduzeća za produženje licence, DERK je odgovorio pozitivno i ovaj put licencu izdao na period od 10 godina, sa rokom važenja od 1. novembra 2020. do 31. oktobra 2030. godine.

U sklopu licence izdati su i uslovi za korišćenje licence, koji pobliže definišu obaveze i odgovornosti preduzeća koje nosi ova značajna dozvola za rad JP “Komunalno Brčko”, među kojima je i odredba da je preduzeće ovlašteno da distribuira električnu energiju na teritoriji Brčko distrikta BiH, o čemu redovno mora da izvještava DERK i plaća regulatornu naknadu.

Preduzeće, kao vlasnik licence, električnu energiju preuzima na naponima 35kV i 10 kV u trafostanicama 110/25/10 kV Brčko 1 i TS 110/35/10 kV Brčko 2 i ostvaruje razmjenu električne energije sa susjednim distributivnim područjima.

Osim ove, preduzeće posjeduje i Licencu za djelatnost snabdijevanja i trgovine električnom energijom na teritoriji Bosne i Hercegovine, koja važi do 31. oktobra 2022. godine.  U skladu sa ovom odlukom, JP “Komunalno Brčko” može električnom energijom da snabdijeva i kupce van teritorije Brčko distrikta BiH, ukoliko za to postoji interes kupaca i preduzeća.

Tekst licence se nalazi na web stranici preduzeća u meniju Dokumenti preduzeća ili ovdje.

Nazad na listu