VIJESTI

09.02.2018. OBAVJEŠTENJE ZA KUPCE – Gluhakovac, Potočari, Čađavac

Ispis E-mail

trafostanicaObavještavamo kupce o planiranim radovima na elektrodistributivnoj mreži:

U ponedjeljak 12.02.2018. godine u terminu od 11:00 – 13:00 sati, zbog planiranih radova na TS 10/0,4 kilovolti Gluhakovac 4 i Potočari 5, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom kod svih krajnjih kupaca koji se napajaju sa predmetnih trafostanica.

U utorak 13.02.2018. godine u terminu od 11:00 – 13:00 sati, zbog planiranih radova na TS 10/0,4 kilovolti  Potočari 8 i Čađavac 1, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom kod svih krajnjih kupaca koji se napajaju sa predmetnih trafostanica.

Za više informacija pozvati 0800 505 07.

 

09.02.2018. Iznaći rješenje za uredno snabdijevanje vodom naselja Brka

Ispis E-mail

sastanak_brka_1Na inicijativu i učešće predsjednika Skupštine Brčko distrikta BiH Eseda Kadrića, vršilac dužnosti direktora JP “Komunalno Brčko” Mirsad Đapo, sa saradnicima iz radnih jedinica Vodovod i kanalizacija i Elektrodistribucija, održao je sastanak sa predstavnicima mjesne zajednice Brka koje je predvodio predsjednik MZ Zehrudin Pekarić, a kojem su prisustvovali i predstavnici Odjeljenja za komunalne poslove – šef Odjeljenja Mićo Stevanović i šef Pododjeljenja za kapitalne projekte Veselin Radojević.

Povod sastanka je rješavanje poteškoća oko redovnog snabdijevanja vodom naselja Brka, koje se nalazi u sistemu lokalnih vodovoda koje održava naše preduzeće, a što je najizraženije tokom ljetnjih mjeseci, uglavnom zbog nedovoljnog kapaciteta bunara iz kojeg se vrši snabdijevanje ovog naselja.

Na sastanku je dogovoreno da se u narednih 15 dana organizuje sastanak sa korisnicima vodovodne mreže u naselju Brka, kojem će prisustvovati i predstavnici Vlade i JP “Komunalno Brčko”, da bi mještani bili informisani o narednim koracima koje Vlada Distrikta namjerava preduzeti u vezi sa rješavanjem ovih poteškoća. Nadležno odjeljenje Vlade provjeriće i koliko je realna mogućnost aktiviranja još jednog bunara, da bi stanovnici Brke imali uredno snabdijevanje vodom, posebno u ljetnim mjesecima kada je potrošnja povećanja.

Sa druge strane, od svih mještana koji su u sistemu lokalnih vodovoda koje održava JP “Komunalno Brčko” biće zahtijevano da redovno izmiruju svoje obaveze po osnovu utrošene vode, s obzirom da je evidentno da u tri mjesne zajednice mještani ne plaćaju vodu, i taj problem je prisutan više godina, a aktivni su korisnici mreže.

Ono što je najvažnije jeste da su problemi sa vodosnabdijevanjem u mjesnoj zajednici Brka i drugim koje su u sistemu održavanja JP “Komunalno Brčko” prepoznati, kao i da Vlada i Skupština daju punu podršku Javnom preduzeću “Komunalno Brčko” da uspostavi potpunu i nesmetanu kontrolu u procesu vodosnabdijevanja u ovim lokalnim vodovodima, zaključak je sastanka.

 

09.02.2018. Podjela računa do kraja ove sedmice – isključenja neredovnih platiša od ponedjeljka

Ispis E-mail

obavi

Vršilac dužnosti direktora JP “Komunalno Brčko” naložio je da se računi za isporučene komunalne usluge za januar 2018. godine kupcima dostave najkasnije do 10. februara, i generalno do svakog 10. u mjesecu, te su sve relevantne službe angažovane na završetku ovog zadatka u predviđenom roku. Najveći broj kupaca račune je već dobio, a oni koji su redovne platiše, obaveze su već i izmirili.

S obzirom da JP “Komunalno Brčko”, kao licencirani distributer i snabdjevač električne energije, ima obavezu plaćanja fakture prema dobavljaču električne energije, tako i kupci kojima isporučujemo preuzetu električnu energiju imaju obavezu da izmire svoja dugovanja na vrijeme.

U skladu sa pravilnicima preduzeća, kupci mogu biti dužni za jedan neizmiren račun za isporučenu električnu energiju i to do dobijanja narednog računa, za utrošenu vodu mogu biti dužni tri uzastopno neplaćena računa, a za odvoz smeća šest neplaćenih računa, prije pokretanja mjera i postupaka prinudne naplate.

S obzirom da su dugovanja kupaca za utrošenu električnu energiju u ovom trenutku značajna, te da su dužnici već opomenuti da ukoliko ne izmire obaveze na vrijeme mogu biti suočeni sa isključenjem sa mreže, danas je pripremljeno 180 naloga za isključenje sa elektrodistributivne mreže kupaca koji nisu na vrijeme izmirili svoja dugovanja po osnovu utrošene električne energije koji će biti realizovani u ponedjeljak 12. februara.

Nalog za isključenje kao mjera naplate se provodi prema kupcima koji nisu izmirili dugovanja u naznačeni dan od prijema opomene (pravna lica i budžetski kupci) odnosno po isteku valutnog roka naznačenog na fakturi (domaćinstva). Nakon uručenja naloga za isključenje, vrlo brzo se pristupa i samom procesu isključenja kupca sa mreže.

Ukoliko budu isključeni sa mreže, za ponovni priključak na elektrodistributivnu mrežu kupci moraju da izmire cjelokupan iznos dugovanja koji se nalazi na nalogu za isključenje, te da plate troškove ponovnog priključka u iznosu od 65,00 KM ako je isključen sa mjernog mjesta ili 130,00 KM ako je isključen sa krovnog nosača/stuba.

Stoga pozivamo kupce da poštuju zakonske odredbe i svoje obaveze izmiruju na vrijeme da bi izbjegli mjere prinudnog isključenja i dodatne troškove ponovnog priključka. Šalteri blagajne radiće i sutra, kao i svake subote, do 14:00 h.

Kupci koji imaju neizmirene obaveze prema JP „Komunalno Brčko" mogu podnijeti pisani zahtjev za plaćanje duga u ratama putem Službe za protokol. Odobravanjem zahtjeva, a potom i potpisivanjem Sporazuma o plaćanju u ratama sa JP “Komunalno Brčko”, kupac se obavezuje da će ispuniti obaveze iz sporazuma. Osim plaćanja duga u ratama, korisnik plaća i troškove tekuće potrošnje električne energije.

 

08.02.2018. V.d. direktora nastavlja obilazak radnih jedinica – danas razgovarao sa rukovodiocima u RJ Vodovod i kanalizacija

Ispis E-mail

posjeta_vikVršilac dužnosti direktora JP “Komunalno Brčko” Mirsad Đapo danas je obišao Radnu jedinicu Vodovod i kanalizacija, tačnije jedan dio radne jedinice, i obavio razgovor sa rukovodiocima. Nataša Katanić, vršilac dužnosti šefa Radne jedinice Vodovod i kanalizacija, upoznala je v.d.direktora o problemima u radu sa kojima se suočava ova radna jedinica, materijalno – tehničkim nedostacima, te problemima sa kojima će da se suoče u naredne dvije godine, a tiču se ljudstva, s obzirom da veći  dio inžinjerskog kadra i rukovodilaca ispunjava uslove za penzionisanje.

Proizvodnja i isporuka vode, te održavanje vodovodne i kanalizacione mreže, osnovne su djelatnosti ove radne jedinice, a bez dovoljno operativno – tehničkih sredstava, te sa manjkom kadrova, organizacija poslova je svakodnevno balansiranje, u čemu imaju podršku i ostale dvije radne jedinice, posebno kada je riječ o vozilima i određenoj opremi, kažu u radnoj jedinici. 

Jedan od najvećih problema sa kojim se suočava ova RJ i preduzeće u cjelini su gubici vode u sistemu distribucije, a to znači da osim curenja na mreži, koja se ponekad teško detektuju ili su prikrivena duži vremenski period, na mreži nalazi i određen broj nelegalnih priključaka i neovlaštene potrošnje, koje je potrebno otkriti i zakonski sankcionisati.

Razgovarano je i o drugim tekućim aktivnostima, a ono što je pohvalno jeste da se i pored svih teškoća u radu, ova radna jedinica i dalje bori na tržištu i takmiči među drugim izvođačima radova za poslove koje raspisuje Vlada Brčko distrikta BiH, a tiču se izgradnje ili rekonstrukcije vodovodne ili kanalizacione mreže, kao i održavanja pojedinih vodnih objekata.

Na sastanku je dogovoreno da će se postepeno rješavati poteškoće i problemi koji su evidentni u radnoj jedinici i da će razgovori sa v.d. direktorom o tekućim poslovima u ovoj RJ biti održavani na sedmičnom nivou.

 

08.02.2018. Januarski gubici električne energije na istorijskom minimumu 10,29%

Ispis E-mail

dcu_2Radna jedinica Elektrodistribucija, nakon analize rezultata provedenih aktivnosti u januaru, zaključila je da su u prvom mjesecu 2018. godine ostvareni najmanji gubici električne energije u istoriji distributivne djelatnosti za januarski period, te su iznosili 10,29%.

Kumulativni gubici za januar 2018. godine su za 5,37% manji u odnosu na januar 2017. godine, kada su iznosili 16,16 %. U kilovatčasovima, gubici za januar ove godine su bili 2.847.623 kWh i manji su u procentualnom iznosu  za 49,10 %  u odnosu na isti period 2017. godine kada su bili  5.594.376 kWh. Nabavka za prvi mjesec 2018. godine iznosila je 27.663.943 kWh i manja je za 20,09 % u odnosu na prvi mjesec 2017. godine, kada je bila 34.617.791 kWh, dok je realizacija za isti period ove godine 24.816.320 kWh i manja je za 14,5 %  u odnosu na 2017. godinu kada je bila 29.023.415 kWh za januar.

 

07.02.2018. V.d. direktora Mirsad Đapo na sastanku sa ministrom Petrom Đokićem

Ispis E-mail

djapo_djokic_2Vršilac dužnosti direktora JP “Komunalno Brčko” Mirsad Đapo sastao se juče u Banjaluci sa ministrom industrije, energetike i rudarstva u Vladi Republike Srpske Petrom Đokićem, kojem se zahvalio na pomoći i podršci u vezi sa produženjem valute za plaćanje obaveza za isporučenu električnu energiju za 2017. godinu.

Naime, JP “Komunalno Brčko” je bilo u opasnosti da se, zbog nagomilanog duga za isporučenu električnu energiju prema Mješovitom holdingu “Elektroprivreda Republike Srpske” a.d. Trebinje, 20. februara 2018. godine suči sa aktiviranjem bankarske garancije, što bi dovelo do blokade svih računa preduzeća do namirenja duga.

Uz podršku ministra Đokića i veliko razumijevanje rukovodstva Elektroprivrede Republike Srpske za situaciju u kojoj se preduzeće nalazi, djelimično i zbog činjenice da je tržište električne energije prošle godine bilo nepovoljno za oba preduzeća, prihvaćenja je molba da se rok za isplatu dugovanja, i kamata po osnovu dugovanja za 2017. godinu, prolongira do 31. marta 2018. godine. Elektroprivreda RS naš je dobavljač električne energije i za 2018. godinu.

Rješavanjem ovog problema, vršilac dužnosti direktora JP “Komunalno Brčko” Mirsad Đapo rekao je da zaposlenici mogu da odahnu, ali i da će se u narednom periodu svi morati maksimalno angažovati da se i dugovanja prema Javnom preduzeću smanje, a poveća broj korisnika usluga, da  bi bila ispoštovana preuzeta obaveza prema Elektroprivredi RS, ali i svima ostalima prema kojima preduzeće mora izmirivati obaveze.

Računi za isporučene usluge prema kupcima i korisnicima usluga JP “Komunalno Brčko” za januar 2018. godine biće podijeljeni do 10. februara, dok će se uskoro krenuti i sa opomenama i isključenjima neredovnih i neurednih platiša, posebno pravnih lica, rekao je v.d. direktora Đapo.

Osim o ovoj temi, ministar Đokić i v.d. direktora Đapo razgovarali su i o ostalim aktuelnim dešavanjima u brčanskom javnom komunalnom preduzeću, poslovnim planovima za tekuću i naredne tri godine, reorganizaciji u radu i težnji da se ovo preduzeće ponovo postavi na stabilne noge. Ministar Đokić najavio je da će uskoro posjetiti JP “Komunalno Brčko” i razgovarati sa rukovodstvom o do sada realizovanim i narednim koracima na unapređenju i stabilizaciji poslovanja.

 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

Stranica 5 od 270
iso 9001 iqnet gis_jpkomunalno racun_jpkomunalno brcko_smart_city_banner

 

facebook- 

KONTAKT::

                                             Copyright © 2012 JP Komunalno Brčko - ЈП Комунално Брчко                                       

::MAPA SAJTA