Nabavka i ugradnja kontrolnih i mjernih uređaja u trafostanicama

Svrha projekta „Ugradnja kontrolnih mjerenja u trafostanicama (TS) i uspostava sistema za bilans električne energije“ je težnja ka stalnom unapređenju kvaliteta usluga i poslovnih procesa i postizanju što nižeg stepena gubitaka električne energije u preduzeću. U trafostanicama 10/0,4 kV ugrađeni su setovi za mjerenje i prenos podataka (GSM/GPRS modem) i uspostavljena veza između korisnika usluga i trafostanica sa kojih se isti snabdijevaju električnom energijom, a u cilju stalnog monitoringa i bilansiranja isporučenih količina električne energije iz trafostanica i očitanih količina kod krajnjih kupaca.

Prednosti za preduzeće. Implementacijom i korištenjem Sistema kontrolnih mjerenja u trafostanicama i uspostavom sistema za bilans električne energije, naše preduzeće ima: 

 • nadzor nad isporučenom električnom energijom po trafo području i ukupnom energijom isporučenom kupcima na tom trafo području (zbir pojedinačnih mjerenja kupaca),
 • mogućnost utvrđivanja tehničkih i netehničkih gubitaka (neovlaštena potrošnja),
 • zapis ostvarenih vrijednosti vršne snage/električne energije u toku obračunskog perioda (30 dana),
 • mogućnost praćenja opterećenja transformatora i pripadajuće niskonaponske elektrodistributivne mreže,
 • mogućnost praćenja kvaliteta isporučene električne energije trafo područja,
 • mogućnost snimanja i arhiviranja 15 minuta profila vršne snage i izradu dijagrama opterećenja trafo područja,
 • kvalitetnu bazu snimljenih podataka kao osnovu za buduće planiranje razvoja trafo područja i pripadajuće niskonaponske mreže,
 • mogućnost uvezivanja svih opremljenih TS 10/0,4 kV u integralni sistem upravljanja potrošnjom AMM/AMR (AMM – Automatic Meter Management, Automatsko upravljanje mjerenjem, AMR – Automatic Meter Reading, Automatsko očitanje mjerenja).

Prednosti za kupce. Stavljanjem u funkciju sistema kontrolnih mjerenja u TS 10/0,4 kV i bilansa električne energije, naši kupci, istovremeno i članovi lokalne zajednice, imaju:

 • isporuku kvalitetne električne energije čiji se kvalitet nadzire brojilima sa sposobnošću mjerenja i zapisa parametara koji utječu na kvalitet električne energije (isporuka u skladu sa standardima kvaliteta po evropskim normama),
 • manje mogućnosti za posezanjem za neovlaštenom potrošnjom (vrlo brza identifikacija trafo područja sa povećanim netehničkim gubicima),
 • mogućnost priključenja postojećeg ili novog objekta na TS sa potpuno optimiziranim i nadziranim kapacitetom,
 • manji broj zastoja ili prekida u isporuci električne energije (pogonsko vođenje trafostanica na osnovu stvarno izmjerenih parametara i onemogućavanje ispada zbog preopterećenja).
 
              iso 9001 iqnet gis_jpkomunalno brcko_smart_city_banner

 

facebook- 

KONTAKT::

                                             Copyright © 2012 JP Komunalno Brčko - ЈП Комунално Брчко                                       

::MAPA SAJTA