GIS - Geografski informacioni sistem

Ispis E-mail

Prostorni informacioni sistem – Geografski informacioni sistem komunalnih uređaja (GIS) je sistem u kojem se objedinjuju, čuvaju i ažuriraju prostorni i numerički podaci o brojnim elementima poslovnih procesa, kao i podaci o aktivnostima koje se obavljaju nad tim elementima. GIS omogućava integrisanje geometrijskih (prostornih) i negeometrijskih (opisnih) podataka iz različitih izvora i različitih formata. Obuhvata četiri važne komponente: podatke, softver, računarsku informacionu opremu koja obrađuje podatke i obučene kadrove. Ovaj sistem u JP „Komunalno Brčko“ dio je informatičke podrške osnovnim poslovnim procesima, na osnovu kojeg se dobijaju informacije za kvalitetnije donošenje poslovnih odluka. GIS sadrži sve tehničke podatke potrebne preduzeću, povezan je u integralni informacioni sistem, pristup GIS-u imaju svi zaposlenici JP „Komunalno Brčko“, a dostupan će biti i kupcima naših usluga putem web aplikacije, kao i drugim zainteresovanim organizacijama, poslovnim partnerima i institucijama.

Prva faza GIS-a. U jedinstvenoj tehničkoj bazi prostornih i numeričkih podataka, GIS objedinjuje podatke o katastrima elektroenergetske, vodovodne i kanalizacione mreže, sa pratećim objektima i armaturama. Sadržaj GIS-a je i Model Čistoća, a kreirani su i Digitalni katastar potrošača električne energije i vode, Adresni model i Model terena koji sadrži georeferencirane avionske snimke, topografske karte i digitalni katastarski plan. Prvom fazom uvođenja Sistema obuhvaćeno je i djelimično geodetsko snimanje infrastrukturne mreže i geodetsko snimanje po 10.000 mjernih mjesta za elektro i vodovodne potrošače, kao i 800 pozicija kontejnera za otpad.

Druga faza GIS-a. U drugoj fazi implementira se programsko rješenje za grafičku i tabelarnu prezentaciju procesa i izvještaja iz Sistema za obračun i naplatu električne energije i vode, kojim je obuhvaćeno i geolociranje svih mjernih mjesta potrošnje električne energije i vode u Brčko distriktu BiH, kojima JP „Komunalno Brčko“ pruža ove vrste usluga. Dobijeni podaci uvezuju se sa poslovnim bazama podataka o potrošačima. Ova faza obuhvata i geodetsko snimanje 56 km elektroenergetske, vodovodne i kanalizacione mreže i 235 tačkastih objekata.

Treća faza GIS-a. U trećoj fazi realizuje se nabavka opreme za geodetsko snimanje i pruža podrška zahtjevima radnih jedinica za geodetsko snimanje komunalnih objekata, zatim snimanje nedostajućih podataka za elektroenergetske objekte na niskonaponskom nivou, te nadograđuju aplikacije – održavanje EEO, ViK, potrošači u svrhu integracije sa Billing sistemom.

GIS je višestruko koristan sistem. Na jednom mjestu i u jedinstvenoj tehničkoj Oracle 11 g bazi prostornih i numeričkih podataka, objedinjeni su infrastrukturni podaci u oblasti elektrodistribucije, vodosnabdijevanja, kanalizacione mreže i javne čistoće, kojima pristup imaju svi zaposlenici JP „Komunalno Brčko“, među kojima su administratori, GIS stručnjaci i ostali korisnici, čiji nivoi obuke, znanja i pristupa GIS-u zavise od potreba sistema, radnih zadataka i opisa posla.

GIS obuhvata:

  • održavanje digitalnog katastra vodovodne i kanalizacione mreže,
  • uspostavljanje i održavanje digitalnog katastra mjernih mjesta,
  • analizu sistema očitavanja utrošene električne energije i vode,
  • analizu gubitaka vode, električne energije, gubitaka na očitavanju ili naplati,
  • održavanje, popravljanje kvarova na vodovodnoj, kanalizacionoj ili elektrodistributivnoj mreži,
  • analizu poslova održavanja javnih površina, prikupljanja i transporta, lokacija i broja kontejnera itd.

U fazi primjene, GIS predstavlja filozofiju poslovanja, način upravljanja i donošenja odluka u preduzeću. Implementacija GIS-a uvažava odvijanje poslovnih procesa u skladu sa Sistemom upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008. JP „Komunalno Brčko“ jedino je preduzeće u BiH koje je na putu da u cjelini digitalizuje kompletnu infrastukturu kojom upravlja u oblasti elektrodistribucije, vodosnabdijevanja, kanalizacione mreže i javne čistoće.

Koristi za lokalnu zajednicu. Pristup GIS-u komunalnih uređaja JP „Komunalno Brčko“ imaće svi koji imaju pristup Internetu, a od posebnog značaja biće za institucije i preduzeća koja se na bilo koji način bave prostorom, odnosno upravljanjem i eksploatacijom prostornih objekata, koji se odnose na prostorno planiranje, građevinsko i drugo zemljište, putnu i željezničku mrežu, vodovod, kanalizaciju, elektrodistribuciju, gasnu distribuciju, telekomunikacije, toplovod, ekologiju, zelenilo i javne površine, poljoprivredu, šumarstvo i drugo. Web GIS aplikacija biće jednostavna za korištenje, dostupna 24 časa dnevno, prilagođena potrebama korisnika i sa tačnim podacima, jer se baza ažurira nakon svake promjene koja se dogodi na terenu.

 
              iso 9001 iqnet gis_jpkomunalno brcko_smart_city_banner

 

facebook- 

KONTAKT::

                                             Copyright © 2012 JP Komunalno Brčko - ЈП Комунално Брчко                                       

::MAPA SAJTA