Улично освјетљење је у квару?

У случају квара уличног освјетљења потребно је контактирати Позивни центар 0800 505 07. По пријави грађана, дежурна екипа излази на терен, утврђује природу квара и рјешава проблем.

Пријава неовлаштене потрошње електричне енергије?

Неовлаштена потрошња електричне енергије може се пријавити контактирањем Позивног центра 0800 505 07. По пријави грађана, дежурна екипа излази на терен, утврђује да ли заиста постоји неовлаштена потрошња електричне енергије и ђелује у складу с тим.

Јефтина и скупа струја?

За категорију потрошње домаћинства, тарифни ставови за активну енергију примјењују се према добу дана, и то:

а) већи дневни тарифни ставови (ВТ) од 7:00 до 13:00 часова и од 16:00 до 22:00 часа током зимског рачунања времена, односно од 8:00 до 14:00 часова и од 17:00 до 23:00 часа током љетњег рачунања времена,

б) мањи дневни тарифни ставови (МТ) од 13:00 до 16:00 часова и од 22:00 до 7:00 часова током зимског рачунања времена, односно од 14:00 до 17:00 часова и од 23:00 до 8:00 часова током љетњег рачунања времена, те недјељом.

Која је процедура за поновно укључење електричне енергије по искључењу због дуга?

Процедура за поновно укључење електричне енергије по искључењу због дуга је сљедећа:

измирити дуг у цјелини на наплатним мјестима,
уплатити износ поновног укључења:
65,00 КМ (на бројилу)
130,00 КМ (на стубу).

Коме пријавити квар на електромрежи?

У случају квара на електромрежи неопходно је обавијестити наше дежурне службе на сљедећи начин:

лично на протоколу Сектора за прикључке и рекламације на адреси ул. Тина Ујевића 66, или
путем Позивног центра 0800 505 07

Која је процедура поновног прикључења на електромрежу?

У ситуацији када је објект већ имао прикључак, али је нпр. због ратних разлога дошло до прекида, потребно је добити потврду из ЈП „Комунално Брчко“ да је постојао прикључак до 1992. године. Прикључак се плаћа, али плаћање може извршити и Ођељење за избјегла и расељена лица у случају када је кућа обухваћена програмом обнове кроз донацију.

Да ли је могуће привремено ођавити бројило за потрошњу електричне енергије за објект који се не користи?

Могуће је привремено ођавити бројило за објекат који се више не користи и то на сљедећи начин:

потребно је поднијети опћи захтјев и предати га на протоколу Сектора за прикључке и рекламације у ул. Тина Ујевића 66,
уплатити 10,00 КМ таксе.

Ођава важи на период од једне (1) године и сваке године се мора обнављати како купац на овај начин не би изгубио право на прикључење, док је услов за привремену ођаву бројила да се стање на бројилу анулира, односно да се дуг који се везује за то бројило, ако постоји, сведе на 0,00 КМ.

Како промијенити име власника бројила за електричну енергију?

Име власника бројила за потрошњу електричне енергије може се промијенити на сљедећи начин:

потребно је поднијети опћи захтјев и предати га на протокол Сектора за прикључке и рекламације у ул. Тина Ујевића 66,
уплатити 5,00 КМ таксе.

Услов за промјену имена је купопродајни уговор или рјешење о насљеђивању или уговор о поклону. Након тога се са новим купцем склапа уговор о снабдијевању електричном енергијом. Стање на бројилу се не мора анулирати ако нови носилац жели преузети и припадајући дуг

Процедура прикључења на водоводну мрежу?

Процедура прикључења на водоводну мрежу је сљедећа:

поднијети захтјев за прикључак на протоколу Сектора за прикључке и рекламације у ул. Тина Ујевића 66,
излазак комисије ЈП „Комунално Брчко“ која прописује техничке услове за прикључак,
прављење предрачуна за прикључак (цијена зависи од промјера цијеви, дужине цијеви, пратећег материјала, водоводне мреже која пролази поред објекта и слично),
након извршене уплате приступа се изради документације која прати прикључак, а прикључење реализују на терену запосленици у РЈ Водовод и канализација,
након прикључења, нови купац воде региструје се налогом.

ЈП „Комунално Брчко“ обезбјеђује водомјер, вентиле и друге потребне материјале, које плаћа купац.

На захтјеву је потребно назначити: индивидуално стамбени објект, индивидуално стамбено-пословни објект, пословни објект, пословно индустријски објект, објект осталих намјена.

Потребно је доставити сљедећу документацију:

копија грађевинске дозволе, или
рјешење о легализацији, или
аерофотограметријски снимак из 2003. године, или
потврду из Јавног регистра (Катастар) да је објект изграђен прије 1968. године или поднесен захтјев за накнадне локацијске услове – Протокол Ођељења за просторно планирање и имовинско-правне односе (привремени прикључак од 1 године).

Пријава неовлаштене потрошње воде?

Неовлаштену потрошњу воде је могуће пријавити контактирањем Позивног центра 0800 505 07. По пријави грађана, дежурна екипа излази на терен, утврђује да ли заиста постоји неовлаштена потрошња воде и ђелује у складу са тим.

Коме пријавити квар на водоводној и канализационој мрежи?

У случају квара на водоводној и канализационој мрежи потребно је обвијестити наше дежурне службе на сљедећи начин:

лично на протоколу Сектора за прикључке и рекламације на адреси ул. Тина Ујевића 66,
путем Позивног центра 0800 505 07.

Наше дежурне службе ће изаћи на терен, утврдити да ли заиста постоји квар и ђеловати у складу са тим.

Процедура поновног прикључења на водоводну мрежу?

Да би се корисник могао поново прикључити на водоводну мрежу, потребно је сљедеће:

потврда да је стари потрошач,
документ који потврђује власништво,
подношење захтјева на протоколу Сектора за прикључке и рекламације на адреси ул. Тина Ујевића 66,
добити више информација контактирањем Позивног центра 0800 505 07.

Ако се прикључак водио на родитеље, бившег власника и слично, прво се на њега води водомјер, а затим се на основу првог рачуна мијења име власника водомјера на насљедника.

Ко је дужан заштити водомјер од смрзавања?

Током зиме, у хладним данима када се температура спушта и испод нуле, сваки потрошач је, а тако је прописано и Законом о комуналним дјелатностима Брчко дистрикта БиХ, дужан да заштити свој водомјер од смрзавања (помоћу стиропора, старих крпа, сламе, картона и слично), али на начин да та заштита не омета наше запосленике да очитају стање на водомјеру.

Ко је дужан платити воду која исцури у шахту?

Воду која исцури у шахту код водомјера дужан је платити потрошач уколико вода цури на мјесту послије водомјера потрошача (Закон о комуналним дјелатностима Брчко дистрикта БиХ).

У случају да пропушта спој прије водомјера, та се количина воде купцу не зарачунава. Без обзира да ли вода цури прије или послије водомјера, молимо Вас да такве кварове пријавите у Позивни центар 0800 505 07, јер је то и у нашем и у Вашем интересу.

У случају пуцања цијеви, ко је дужан платити рачун за воду?

Комплетан рачун за воду дужан је платити потрошач уколико се пуцање цијеви десило послије водомјера потрошача (Закон о комуналним дјелатностима Брчко дистрикта БиХ). Сва регистрована потрошња на водомјеру, без обзира како је утрошена, мора се платити, јер на тако регистровану потрошњу ЈП „Комунално Брчко“ плаћа ПДВ.

Испорука воде у цистерни

ЈП „Комунално Брчко“ испоруку воде у цистерни врши у складу са цјеновником (истакнутим у Корисничком сервису на интернет страници). За реализацију ове услуге контактирати Позивни центар 0800 505 07.

Распоред одвоза смећа?

Распоред за одвоз комуналног отпада можете пронаћи на нашој интернет страници, под рубриком КОРИСНИЧКИ СЕРВИС – План одвоза смећа или контактирајте Позивни центар 0800 505 07.

Одвоз крупног отпада?

Крупни отпад се одвози према посебном плану. Вршилац услуге одвоза смећа, ЈП “Комунално Брчко”, у складу са Законом о комуналним дјелатностима Брчко дистрикта БиХ, дужно је два пута годишње (у априлу и октобру) прикупљати и одвозити дијелове и комаде старог намјештаја и покућства из стамбених објеката. О времену и начину прикупљања и одвоза ЈП „Комунално Брчко“ обавјештава грађане путем локалних средстава јавног информисања и гласила предузећа. Корисници одвоза кућног смећа дужни су крупни отпад одложити на мјестима и у вријеме означено у обавјештењу о одвозу крупног отпада.

Ванредни одвоз крупног отпада, мимо двије редовне акције, се плаћа, а висина накнаде зависи од удаљености корисника:

-ванредни одвоз крупног отпада великим контејнером до 10 км по једном одвозу износи 61,10 КМ,
-ванредни одвоз крупног отпада великим контејнером од 10 до 20 км по једном одвозу износи 75,22 КМ,
-ванредни одвоз крупног отпада великим контејнером од 20 до 30 км по једном одвозу износи 89,00 КМ.

(у наведене цијене није укључен ПДВ).

Зашто купац треба да потпише уговоре о снабдијевању електричном енергијом, водом и уговор о одвозу смећа?

Према Oпштим условима за испоруку и снабдијевање електричном енергијом у Брчко дистрикту БиХ, Закону о комуналним дјелатностима Брчко дистрикта БиХ и Закону о облигационим односима БиХ, у обавези смо да уговорно регулишемо међусобна права и обавезе – ЈП „Комунално Брчко“ као давалац услуга и купац / корисник услуга, те да потпишемо:

 • Уговор о снабдијевању електричном енергијом,
 • Уговор о снабдијевању водом,  и
 • Уговор о условима прикупљања и одвоза смећа.

Потписивање и преузимање уговора не подразумијева било какав вид плаћања и накнада, а сви подаци који се наводе у уговорима користе се у складу са Законом о заштити личних података БиХ.

Како провјерити стање рачуна?

Стање рачуна се може провјерити на лично на протоколу Сектора за прикључке и рекламације на адреси у ул. Тина Ујевића 66 или  контактирањем Позивног центра 0800 505 07;

На који начин извршити рекламацију рачуна?

Рекламација рачуна за утрошену електричну енергију, воду или одвоз смећа може се упутити лично на протоколу Сектора за прикључке и рекламације на адреси у ул. Тина Ујевића 66 или контактирањем Позивног центра 0800 505 07, који даље рекламацију путем хелпдеск-а просљеђује на рјешавање надлежној служби у Предузећу.

За сва остала питања, купци се могу обратити слањем е-маила на info@komunalno.ba, контактирањем Позивног центра 0800 505 07 или лично на протоколу Сектора за рекламације и прикључке

Плаћање комуналних услуга?

Готовинске уплате

Готовинске уплате купци комуналних услуга могу да изврше на благајнама ЈП „Комунално Брчко“, у ул. Тина Ујевића 66 и селима Горњи Рахић и Сеоњаци, као и на свим уплатним мјестима у банкама и поштама. Уколико купци комуналних услуга своје обавезе измирују на благајнама ЈП „Комунално Брчко“ довољно је да донесу само рачун који плаћају за утрошену електричну енергију, воду или одвоз смећа. Уколико се плаћање комуналних услуга врши у банкама и поштама путем опште уплатнице неопходно је, осим основних података о купцу, уписати и:

 • основне податке о купцу (име и презиме, адреса…),
 • шифру потрошача (налази се на рачуну),
 • врсту прихода (налази се на рачуну),
 • позив на број (налази се на рачуну),
 • износ који се уплаћуј.
 • Уплате комуналних услуга које се врше на шалтерима благајни ЈП „Комунално Брчко“ су без провизије, док се за уплате извршене у банкама и поштама наплаћује провизија према тарифама платног промета.Безготовинске уплатеБезготовинске уплате врше се путем налога за пренос средстава или путем електронског банкарства. Правна лица и буџетски корисници безготовинске уплате могу да врше преко УниЦредит Банк а.д. Бања Лука – трансакциони рачун број 551790-2220642023, а домаћинства безготовинске уплате могу да врше преко НЛБ Банк дд Сарајево Експозитура Брчко – трансакциони рачун број 132190-2015707493.При попуњавању налога за пренос обавезно уписати:
  • основне податке о купцу (име и презиме, адреса…),
  • шифру потрошача (налази се на рачуну),
  • врсту прихода (налази се на рачуну),
  • позив на број (налази се на рачуну), износ који се уплаћује.

Плаћање дуга за испоручене услуге на рате?

Управни одбор ЈП „Комунално Брчко“ донио је Правилник о праћењу, управљању и наплати потраживања у ЈП “Комунално Брчко“ д.о.о. Брчко дистрикт БиХ којим се дефинишу и класификују, између осталих, потраживања из пословних односа, начин праћења наплате потраживања из пословних односа, начин утврђивања спорних потраживања, отпис ненаплативих потраживања, механизам одобравања и критеријуми за утврђивање ненаплативих потраживања.

Потраживања из пословних односа представљају износе ненаплаћеног дуга који ЈП „Комунално Брчко“ потражује од купца по основу испоручене електричне енергије, воде, услуга одвоза смећа те осталих услуга које ЈКП пружа.

Допуштени лимит потраживања утврђује се у зависности од категорије потраживања:

за електричну енергију – допуштени лимит је ненаплаћени износ дуга из претходног мјесеца до пријема рачуна за текући мјесец;
за воду – допуштени лимит је ненаплаћен износ дуга за задња три (3) мјесеца;
за смеће – допуштени лимит је ненаплаћен износ дуга за задњих шест (6) мјесеци;
за остале услуге из пословних односа, које се не плаћају унапријед, дозвољен је валутни рок назначен на фактури.

Мјере које се покрећу према купцима који дуг нису исплатили по истеку валутног рока или допуштеног лимита су:

опомене пред искључење,
налог за искључење,
опомена пред утужење,
утужење.

ЈП „Комунално Брчко“ омогућава својим купцима да настале обавезе по основу неплаћања дуга за испоручену електричну енергију, воду и услуге одвоза смећа плате у ратама. Плаћање дуга за испоручене комуналне услуге може се одобрити у највише 10 мјесечних рата. Купац који има неизмирене обавезе према ЈКП може поднијети писмени захтјев за плаћање дуга у ратама на инфо пулту Сектора за рекламације и прикључке (ул. Тина Ујевића 66, Ново Брчко). Одобравањем захтјева, а потом и потисивањем Споразума о плаћању дуга у ратама са ЈП „Комунално Брчко“, купац се обавезује да ће испунити наводе из споразума, док се у противном може суочити са мјерама принудне наплате потраживања. Осим плаћања дуга у ратама, корисник паралелно плаћа и трошкове текуће потрошње електричне енергије, воде или услуга одвоза смећа.