ЈП ``Комунално Брчко`` - одговорно према грађанима

НАШ УСПЈЕХ СУ ЗАДОВОЉНИ ЗАПОСЛЕНИЦИ И ЗАДОВОЉНИ КУПЦИ

Од 01.01.2008. године континуирано пружамо основне комуналне услуге у Брчком за више од 70.000 купаца.

ЈП Комунално Брчко

У оквиру процеса реформе Јавне управе у Брчко дистрикту БиХ, 26.06.2007. године Одлуком Скупштине Брчко дистрикта БиХ основано је Јавно предузеће за комуналне дјелатности „Комунално Брчко“ д.о.о. Брчко дистрикт БиХ. Предузеће је 28.12.2007. године уписано у Регистар Основног суда Брчко дистрикта БиХ и послује у складу са Законом о јавним предузећима Брчко дистрикта БиХ, Одлуком о оснивању и осталим интерним актима предузећа.

Менаџмент предузећа чине Управни одбор и директор предузећа. Управни одбор доноси опште и појединачне акте предузећа у складу са законом, Одлуком о оснивању, Статутом предузећа, Интерним актима и другим општим актима и за свој рад одговара оснивачу – Скупштини Брчко дистрикта БиХ. Предсједник Управног одбора је Давор Нинић, а чланови Драган Томић, Саша Вркачевић, Муамер Ахметспахић и Мирсад Хасанбашић.

Предузеће представља и заступа директор предузећа, који за резултате пословања и законитост рада одговара Управном одбору предузећа. Директор предузећа је Кемал Атић.

Јавном предузећу „Комунално Брчко“ повјерено је пружање услуга од општег интереса у Брчко дистрикту БиХ, односно дистрибуција електричне енергије, производња и дистрибуција воде, одржавање и уређење јавних површина, те прикупљање, одвоз и депоновање комуналног отпада.

МИСИЈА

Да пружамо услуге дистрибуције и снабдијевања електричном енергијом, производњу и дистрибуцију воде, прикупљање и одводњу отпадних вода, прикупљање и депоновање отпада те одржавање хигијене јавних површина. Све услуге су на нивоу прописаног квалитета, максимално прилагођене захтјевима купаца. Послујемо транспарентно, поштујући законске прописе, примјењујући највише стандарде у области управљања пословним процесима и развијамо партнерске односе са купцима наших услуга, институцијама, добављачима те осталим заинтересованим странама.

ВИЗИЈА

Желимо бити примјер успјешног предузећа које пружа комуналне услуге у складу са највишим стандардима квалитета, остварујући задовољство купаца, запослених и шире друштвене заједнице, те предузеће које стално унапређује процесе рада и систем пословања, интегришући питање заштите животне средине, бриге за запосленике и посјетиоце, те безбједност информација у све радне активности.