ЈП ``Комунално Брчко`` - одговорно према грађанима

НАШ УСПЈЕХ СУ ЗАДОВОЉНИ ЗАПОСЛЕНИЦИ И ЗАДОВОЉНИ КУПЦИ

Од 01.01.2008. године континуирано пружамо основне комуналне услуге у Брчком за више од 70.000 купаца.

РУКОВОДСТВО ЈП “КОМУНАЛНО БРЧКО”

У оквиру процеса реформе Јавне управе у Брчко дистрикту БиХ, 26.6.2007. године, Одлуком Скупштине Брчко дистрикта БиХ, основано је Јавно предузеће за комуналне дјелатности „Комунално Брчко“ д.о.о. Брчко дистрикт БиХ. Предузеће је 28.12.2007. године уписано у Регистар Основног суда Брчко дистрикта БиХ и послује у складу са Законом о јавним предузећима Брчко дистрикта БиХ, Одлуком о оснивању, Статутом предузећа и осталим интерним и релевантним активма на нивоу Брчко дистрикта БиХ.

Орган управљања предузећем је Управни одбор. Управни одбор доноси опште и појединачне акте предузећа у складу са законом, Одлуком о оснивању, Статутом предузећа, интерним актима и другим општим актима. За свој рад, Управни одбор одговара оснивачу – Скупштини Брчко дистрикта БиХ. Комисија за избор и именовање и мандатно-имунитетска комисија Скупштине Брчко дистрикта БиХ  врши избор кандидата за чланове управног одбора јавног предузећа. Предсједник Управног одбора ЈП “Комунално Брчко” је Давор Нинић, а чланови Драган Томић, Саша Вркачевић, Муамер Ахметспахић и Мирсад Хасанбашић.

Пословодни орган предузећа чине директор и два замјеника директора. Директора и замјенике директора именује Управни одбор, путем јавног конкурса, у складу са условима прописаним Статутом Брчко дистрикта БиХ, Законом о јавним предузећима, одлуком о оснивању и статутом ЈП “Комунално Брчко”, те другим актима јавног предузећа. Директор предузећа је Кемал Атић, замјеник директора за стручне и административне послове Мићо Стевановић и замјеник директора за техничке послове Лука Марић.

Јавном предузећу „Комунално Брчко“ повјерено је пружање услуга од општег интереса у Брчко дистрикту БиХ, односно дистрибуција електричне енергије, производња и дистрибуција воде, одржавање и уређење јавних површина, те прикупљање, одвоз и депоновање комуналног отпада.

МИСИЈА

Да пружамо услуге дистрибуције и снабдијевања електричном енергијом, производњу и дистрибуцију воде, прикупљање и одводњу отпадних вода, прикупљање и депоновање отпада те одржавање хигијене јавних површина. Све услуге су на нивоу прописаног квалитета, максимално прилагођене захтјевима купаца. Послујемо транспарентно, поштујући законске прописе, примјењујући највише стандарде у области управљања пословним процесима и развијамо партнерске односе са купцима наших услуга, институцијама, добављачима те осталим заинтересованим странама.

ВИЗИЈА

Желимо бити примјер успјешног предузећа које пружа комуналне услуге у складу са највишим стандардима квалитета, остварујући задовољство купаца, запослених и шире друштвене заједнице, те предузеће које стално унапређује процесе рада и систем пословања, интегришући питање заштите животне средине, бриге за запосленике и посјетиоце, те безбједност информација у све радне активности.