Основна ђелатност ЈП „Комунално Брчко“ је пружање висококвалитетних јавних услуга дистрибуције и снабдијевања електричном енергијом, производње и дистрибуције воде, прикупљања, транспорта и депоновања комуналног отпада и одржавања јавних површина. У циљу што квалитетнијег обављања услуга из примарног домена рада организоване су четири радне јединице:

РЈ Електродистрибуција

Оснивањем ЈП „Комунално Брчко“ послови дистрибуције и снабдијевања електричном енергијом потрошача на територији Брчко дистрикта БиХ прешли су из надлежности Владе Брчко дистрикта БиХ на ЈП „Комунално Брчко“…

РЈ Водовод и канализација

Радна јединица Водовод и канализација задужена је за производњу и дистрибуцију воде, управљање и одржавање главног транспортног и осталих цјевовода у градском и појединим локалним водоводним системима, те за одржавање канализационе мреже…

РЈ Чистоћа

РЈ Чистоћа се бави прикупљањем, транспортом и депоновањем отпада, одржавањем и уређењем депоније, одржавањем улица и путева на подручју Брчко дистрикта БиХ, уређењем и одржавањем зелених површина на подручју Брчко дистрикта БиХ и збрињавањем паса луталица…

administracija

РЈ Администрација

У оквиру РЈ Администрација обављају се сви административни послови ЈП „Комунално Брчко“, успоставља се квалитетан однос са купцима комуналних услуга и пружа се подршка другим радним јединицама…

Радне јединице су организоване кроз службе, изузев РЈ Администрација која је организована кроз ођељења и службе. Радном јединицом управља шеф радне јединице који је непосредно одговоран директору предузећа.

Поједине службе су, због сложености и обима посла, организоване у секторе. Оваква организациона структура предузећа омогућава јасну пођелу послова, делегирање надлежности и преузимање одговорности за постигнуте резултате.

Између наведених радних јединица постоји добра координација активности, чији је основни циљ пружање висококвалитетних услуга и задовољство наших купаца. Према организационом плану, у оквиру наведених служби ради више од 500 запослених на чијем раду, посвећености, одговорности и професионалности заснивамо цјелокупан успјех предузећа.