Радна јединица Водовод и канализација задужена је за производњу и дистрибуцију воде, управљање и одржавање главног транспортног и осталих цјевовода у градском и појединим локалним водоводним системима, те за одржавање канализационе мреже.

РЈ Водовод и канализација је као опће циљеве поставила сљедеће: обезбиједити довољне количине воде за потрошаче, обезбиједити потпуну микробиолошку исправност воде за пиће у свим извориштима, обезбиједити физичко-хемијску и хемијску исправност воде за пиће, обезбиједити функционисање дистрибутивног система без застоја, одржавање водоводне мреже и изградња водоводних прикључака, обезбјеђење функционисања канализационог система за одводњу отпадних вода, те реализација пројеката за које су капиталним буџетом обезбијеђена средства.

Остварење наведених активности реализује се кроз производњу воде у фабрици воде, управљање и одржавање главних транспортних и дистрибутивних цјевовода, градских и локалних водоводних система, изградња нових водоводних прикључака, очитање потрошње воде, испирање водоводне мреже, организовање рада на прикупљању и транспорту отпадних вода, као и одржавање канализационе мреже.

Комплетно водоснабдијевање Брчког се тренутно обавља са изворишта Плазуље гђе се вода из бунара додатно пречишћава у постојећем постројењу капацитета 100 литара у секунди, а затим прикупља у сабирни резервоар и потисним водом ДН500 шаље до водоторња Вранкићка, па даље у дистрибутивни систем. Изградњом Фабрике воде, одржавањем система мембранске ултрафилтрације капацитета 100 литара у секунди на истом локалитету, те формираним извориштима воде на сјеверном ободу планине Мајевице, обезбијеђене су довољне количине воде за Брчко дистрикт БиХ за дугорочни временски период. Градска дистрибутивна мрежа развијана је годинама и тренутно има укупну дужину од око 214 км.

У оквиру РЈ Водовод и канализација имплементиран је и пројект уградње мјерача протока воде – водомјера са радијским очитавањем у индивидуалним стамбеним јединицама у зградама заједничког становања старије градње изграђених прије 2006. године, док се у дигитални водомјери од тог периода редовно уграђују у стамбено – пословне зграде, чиме је Брчко дистрикт БиХ једна од ријетких локалних заједница која посједује радијски систем очитања потрошње воде.

Уградњом индивидуалних мјерача протока воде смањују се губици у испоруци, рационализује потрошња и доприноси квалитетнијем снабдијевању купаца, смањују се грешке изазване људским фактором у процесу очитавања и преноса података, а само очитавање обавља се без ометања купаца. Подаци се презентују и обрађују електронски, чиме су смањени трошкови очитавања, а убрзава се процес обрачунавања.

Капацитета 330 литара у секунди, обезбјеђује довољне количине и квалитет воде за пиће, те прати и одржава континуирани рад постројења за третман воде. У склопу Фабрике воде је и ретензија капацитета 100.000 м3, која постоји из безбједоносних разлога и има могућност снабдијевања града водом 72 сата;

Задужена је да прати и одржава континуирани рад водозахватних објеката, водних објеката за транспорт воде и резервоаре;

Ради на контроли и одржавању исправности водоводне мреже и прикључењу нових потрошача, учествује у изради комуналне сагласности, водоводних и канализационих сагласности, прати и контролише губитке у дистрибутивној мрежи и неовлаштену потрошњу те предузима мјере на отклањању истих;

Ради на одржавању исправности канализационе мреже и прикључењу нових потрошача, те прати функционисање канализационих објеката и организује посматрање параметара.