Знање је моћ – и свјесни смо тога. ЈП „Комунално Брчко“ у оквиру својих пословних активности посебну пажњу поклања стручном усавршавању и образовању својих запосленика, али и младих особа.

Наши резултати темеље се на образованом, креативном и иновативном кадру. Спознаја да су људи неисцрпни развојни ресурс и капитал, одређује наше пословно понашање, организацијску и управљачку структуру и све организацијске процесе. Како се развијамо и растемо, потребни су нам стручни појединци, тимови и стручњаци, спремни да заузму своју улогу у стратегији  пословања предузећа.

Систем стручног усавршавања и образовања ЈП „Комунално Брчко“ стално се унапређују, прати пословне и индивидуалне потребе, циљеве и планове, те осигурава континуирани раст и развој, како предузећа тако и појединца. План стручног усавршавања и образовања запослених у ЈП „Комунално Брчко“ заснован је на концепту образовања „по мјери“ предузећа гђе је акцент на утврђивању конкретних потреба за образовањем и обучавањем на нивоу организације сагледани са перспективе циљева и пословне стратегије развоја. Наши запосленици похађају различите стручне и специјалистичке програме, учесници су конференција, семинара, радионица и стручних окупљања у регији и свијету. Нашим запосленицима омогућавамо усвајање нових знања из свих подручја битних за њихов индивидуални, али и развој нашег предузећа.

Од оснивања предузећа организован је велики број едукативних скупова и радионица из разних области, а које се првенствено односе на област финансија и рачуноводства, радно-правне односе и управљање људским ресурсима, затим област јавних набавки, правни прописи, наплата потраживања, информатичке вјештине, те одређене стручне едукације и усавршавања квалификованих радника и инжењера у области електротехнике и енергетике, руковања различитим машинама и уређајима, те тако имамо:

више од 100 запосленика који су прошли информатичку обуку према ЕЦДЛ методологији и стекли сертификат о информатичкој писмености који је међународно признат,
око 70 запослених који су положили стручни испит и стекли различите лиценце неопходне за извршавање послова и задатака који су им повјерени, као што су лиценце за електроенергетичаре, лиценце за контролу техничке исправности возила, те лиценце за управљање моторним возилима и радним машинама,
20 запослених који су прошли обуку и стекли међународно признат сертификат за управљање пројектима по ИПМА методологији,
оспособљен тим од 20 интерних аудитора за систем управљања квалитетом и систем управљања околином који плански врши провјере примјене усвојених процедура у оквиру стандарда ИСО 9001 и ИСО 14001.

Посебан акценат стављамо и на интерни пренос знања, па се сваке године реализују бројне интерне едукације. Осим обавезних интерних едукација који се односе на област заштите на раду и заштите од пожара, те едукације о управљању средствима рада, реализоване су интерне едукације о кориштењу софтверских рјешења која су имплементирана у предузећу, процедурама интегрисаног система управљања, управљању постројењима у Фабрици воде, селективном одлагању отпада те остале едукације идентификоване као неопходне за ефикасно обављање активности.