ЈП „Комунално Брчко“ д.о.о. Брчко дистрикт БиХ процес набавке врши у складу са Законом о јавним набавкама БиХ, Правилник о поступку набавке робе, услуга и радова у ЈП „Комунално Брчко“ д.о.о. Брчко дистрикт БиХ и Процедуром набавке дефинисаном у складу са захтјевима Система квалитета ИСО 9001:2015. Предузеће доноси годишњи План набавке у складу са дефинисаним циљевима пословања, потребама радних јединица и радних процеса у предузећу.

На овој страници можете пронаћи План набавки, обавјештења о набавци, одлуке о дођели уговора, као и друге релевантне информације о набавкама у ЈП „Комунално Брчко“ д.о.о. Брчко дистрикт БиХ.

ПЛАН НАБАВКИ

ОБАВЈЕШТЕЊА О НАБАВЦИ

ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ

СКЛОПЉЕНИ УГОВОРИ

ИЗУЗЕТО ОД ЗЈН

РАЗНО