У случају потребе за рекламацијом неке од извршених услуга или испостављеног рачуна за исте, рекламацију је потребно упутити у писаној форми путем прописаног обрасца и предати у Службу протокола на адреси Тина Ујевића 66, Ново Брчко. Наши службеници ће на Вашу рекламацију писмено одговорити у што краћем року.

Рекламација на исправност мјерног уређаја – На Вашу пријаву о неисправности мјерног уређаја, наша дежурна служба ће изласком на терен провјерити техничку исправност и предузети даље кораке са циљем да се мјерни уређај доведе у исправно стање или замјени. Истовремено ће записнички констатовати затечено стање и сугерисати даље активности у заштити интереса како потрошача тако и предузећа. Потрошач може тражити замјену мјерног уређаја ради испитивања на сопствени захтјев. Приликом подношења захтјева, потрошач ће бити упознат са обавезом да, у случају потврде исправности, измири све трошкове везане за овај поступак.