Новости

12.3.2021. Oбнова контејнера за одлагање отпада

Планом набавке ЈП “Комунално Брчко” за 2020. годину предвиђена је набавка 80 комада затворених, покретних, контејнера запремине 1,1 метар кубни.

Након проведене процедуре набавке, прошле године потписан је оквирни споразум са одабраним добављачем, те је средином новембра 2020. године испоручена прва количина – 40 комада ових контејнера.

Према уговору, данас је испоручена преостала количина – других 40 контејнера, којима ће бити замјењивани стари, дострајали и оштећени контејнери у градском, приградском и сеоском подручју на територији Дистрикта, које одржава ЈП “Комунално Брчко”.

Ови контејнери служе за одлагање кућног смећа. Према Закону о комуналним дјелатностима, кућним смећем сматрају се чврсти отпаци који настају у становима, заједничким просторијама стамбених објеката, пословним просторијама и двориштима, а који се по својој величини могу одлагати у посуде за смеће. Кућним смећем не сматрају се: земља, отпаци и остаци грађевинског материјала, као и други крупни отпаци који настају у процесу индустријске, занатске, грађевинске, пољопривредне или друге производње и слично, те их не треба одлагати у ове контејнере.

У складу са Законом о комуналним дјелатностима, ЈП “Комунално Брчко” набавља и одржава посуде за смеће с јавне површине, док пословни простори и стамбени објекти морају имати сопствене посуде за смеће. Посуде за смеће за новоизграђене објекте набавља инвеститор, односно корисник пословног простора. Посуде за одлагање смећа у колективним стамбеним објектима набављају станари зграде. Власници – корисници посуда за смеће, дужни су да их одржавају у уредном и чистом стању, те да врше дезинфекцију и дезинсекцију најмање два пута годишње.