Интегрисани систем управљања

Интегрисани систем управљања у складу са ИСО стандардима

Политика квалитета

Околинска политика (Политика заштите животне средине)

OH&S политика

Политика сигурности информација

Статут

Одлука о измјенама и допунама статута ЈП Комунално Брчко 2018

Одлука о измјенама и допунама статута ЈП Комунално Брчко 2017

Одлука о измјенама и допунама статута ЈП Комунално Брчко 2016

Одлука о измјенама и допунама статута ЈП Комунално Брчко 2015

Статут ЈП Комунално Брчко (пречишћен текст)

План пословања

План пословања ЈП Комунално Брчко за 2021. годину

План пословања ЈП Комунално Брчко за 2020. годину

План пословања ЈП Комунално Брчко за 2019. годину

План пословања ЈП Комунално Брчко за 2018. годину

Стратешки план

Стратешки план ЈП Комунално Брчко за период 2019. - 2021. година

Извјештаји о пословању

Годишњи извјештај о пословању ЈП Комунално Брчко д.о.о. за 2020. годину

Годишњи извјештај о пословању ЈП Комунално Брчко д.о.о. за 2019. годину

Годишњи извјештај о пословању ЈП Комунално Брчко д.о.о. за 2018. годину

Годишњи извјештај о пословању ЈП Комунално Брчко д.о.о. за 2017. годину

Годишњи извјештај о пословању ЈП Комунално Брчко д.о.о. за 2016. годину

Финансијски извјештаји

Завршни рачун ЈП Комунално Брчко д.о.о. за 2020. годину

Завршни рачун ЈП Комунално Брчко д.о.о. за 2019. годину

Завршни рачун ЈП Комунално Брчко д.о.о. за 2018. годину

Завршни рачун ЈП Комунално Брчко д.о.о. за 2017. годину

Завршни рачун ЈП Комунално Брчко д.о.о. за 2016. годину

Релевантни акти за лиценцирану дјелатност Електродистрибуције

Лиценца за обављање дјелатност трговине и снабдијевања електричном енергијом на територији БиХ

Упутство о издавању ЕЕС

Одлука о издавању лиценце за дјелатност дистрибуције електричне енергије

Одлука о одобрењу дистрибутивних мрежних правила

Дистрибутивна мрежна правила

Одлука о одобрењу правилника о методологији за утврђивање накнаде за прикључење на дистрибутивну мрежу Брчко дистрикта БиХ

Правилник о методологији за утврђивање накнаде за прикључење на дистрибутивну мрежу Брчко дистрикта БиХ

Општи услови за испоруку и снабдијевање електричном енергијом Брчко дистрикта БиХ

Водовод и канализација

Оперативно упутство о издавају комуналних сагласности и прикључење објекта на водоводну и канализациону мрежу крајњих купаца

Стратегија за борбу против корупције 2018-2019

Акциони план БД БиХ 2018-2019 - корупција 28.12.2017. год.

Одлука о усвајању Стратегије за борбу против корупције 2018-2019