• ОСНИВАЊЕ

  У оквиру процеса реформе Јавне управе у Брчко дистрикту БиХ, 26.06.2007. године Одлуком Скупштине Брчко дистрикта БиХ основано је Јавно предузеће за комуналне дјелатности „Комунално Брчко“ д.о.о. Брчко дистрикт БиХ. Предузеће је 28.12.2007. године уписано у Регистар Основног суда Брчко дистрикта БиХ и послује у складу са Законом о јавним предузећима Брчко дистрикта БиХ, Одлуком о оснивању и осталим интерним актима предузећа.

  Менаџмент предузећа чине Управни одбор и директор предузећа. Управни одбор доноси опште и појединачне акте предузећа у складу са законом, Одлуком о оснивању, Статутом предузећа, Интерним актима и другим општим актима и за свој рад одговара оснивачу – Скупштини Брчко дистрикта БиХ. Предсједник Управног одбора је Анто Илић, потпредсједник Драган Томић, а чланови Смиљана Чолаковић, Муамер Ахметспахић и Мирсад Хасанбашић.

  Предузеће представља и заступа директор предузећа, који за резултате пословања и законитост рада одговара Управном одбору предузећа. Директор предузећа је Кемал Атић.

  Јавном предузећу „Комунално Брчко“ повјерено је пружање услуга од општег интереса у Брчко дистрикту БиХ, односно дистрибуција електричне енергије, производња и дистрибуција воде, одржавање и уређење јавних површина, те прикупљање, одвоз и депоновање комуналног отпада.

 • МИСИЈА

  Обезбиједити квалитетну услугу када је ријеч о дистрибуцији електричне енергије, производњи и дистрибуцији питке воде, транспорту и депоновању комуналног отпада, одржавању јавних површина, као и осталим услугама из дјелатности предузећа, које се континуирано унапређују у складу са системом квалитета и потребама корисника и локалне заједнице

  Задовољство корисника услуга гаранција је квалитетних услуга, нашег опстанка и пословног успјеха

  Задовољство запослених који би својим дјеловањем требало да допринесу одличном квалитету услуга и процеса рада; окружење у којем су сви запослени квалификовани и способни да обаве повјерене задатке; одржавање инфраструктуре и квалитетни услови рада, заштита на раду и безбједна радна средина у складу са безбједносним захтјевима и законском регулативом. Успјех предузећа је и наш лични успјех!

  Задовољство окружења базирано на партнерским односима са Скупштином и Владом Брчко дистрикта БиХ, као и другим институцијама, организацијама, добављачима, сарадницима из Брчко дистрикта БиХ, као и Босне и Херцеговине, кроз поштовање пословне етике и компанијских вриједности на свим подручјима пословања.

 • ВИЗИЈА

  На основу техничко-технолошких и људских ресурса, принципа економске одрживости, очекивања оснивача и локалне заједнице, сталним унапређењем кроз иновативност и креативност, наша визија је да будемо лидер у пружању квалитетних услуга у снабдијевању електричном енергијом, питком водом, збрињавању комуналног отпада, хортикултурног уређења града, уз истовремено очување и унапређење животне средине, а на задовољство друштвене заједнице и запосленика ЈП „Комунално Брчко“..

  Темељне вриједности којима се руководимо су:

  Квалитет и усмјереност на потрошаче: препознајемо потребе наших потрошача и дајемо допринос у остваривању њихових циљева, нудећи им висококвалитетну услугу.

  Професионалност и одговорност: у обављању послова и задатака запосленици поступају савјесно и одговорно, исправно, праведно и непристрасно, у складу са највишим професионалним стандардима, прописима и роковима, изграђујући при томе односе међусобног повјерења и сарадње.

  Еколошка освијештеност: темељ за будуће генерације градимо заједно са локалном заједницом, штитећи животну средину, бринући о квалитету живота заједнице у којој послујемо и одрживом развоју

  Тимски рад: Пружање квалитетне услуге и стварање нових вриједности за ширу заједницу резултат је тимског рада. Заједничким дјеловањем придоносимо развоју предузећа, уз потпуно уважавање индивидуалности сваког запосленика, као и посебности окружења у којем послујемо.

  Лични развој: Сваки наш запосленик посједује потенцијал и руководство предузећа омогућава му развој усавршавањем стручних знања и вјештина. Посебно се цијени и подстиче развој људских потенцијала, у циљу стварања додатне вриједности за сваког појединца и предузеће у цјелини.

 • ТЕМЕЉНЕ ВРИЈЕДНОСТИ

  Квалитет и усмјереност на потрошаче:препознајемо потребе наших потрошача те придоносимо остваривању њихових циљева нудећи им висококвалитетну услугу.

  Професионалност и одговорност:у обављању послова и задатака запосленици поступају савјесно и одговорно, исправно, праведно и непристрасно, те и одговорно складу са највишим професионалним стандардима, прописима и роковима, те изграђујући при томе односе међусобног повјерења и сарадње.

  Еколошка освијештеност:темеље за будуће генерације градимо заједно с локалном заједницом, при томе омогућавајући заштиту животне околине, побољшање квалитета живота заједнице у којој послујемо, као и одрживи развој.

  Тимски рад:пружање квалитетне услуге и стварање нових вриједности за ширу заједницу резултат је тимског рада. Заједничким дјеловањем придоносимо развоју предузећа, уз потпуно уважавање индивидуалности сваког појединог запосленика као и посебности окружења у којем послујемо.

  Лични развој:cваки наш запосленик посједује потенцијал и на нама је да омогућимо потпуни развој вјештина и стручних знања које посједује. Посебно цијенимо и потичемо развој наших људских потенцијала у циљу стварања додане вриједности за сваког од њих понаособ као и предузећа у цјелини.

 • СТРАТЕШКА УСМЈЕРЕЊА

  Стратешка усмјерења предузећа за трогодишњи период су:

  1. Повећање задовољства корисника услуга.

  2. финансијска одрживост предузећа.

  3. Развој пословних процеса.

  4. Организациони развој

  iso 9001

iqnet gis_jpkomunalno brcko_smart_city_banner

 

facebook-

 

КОНТАКТ::

                                 Copyright © 2012 JP Komunalno Brčko - ЈП Комунално Брчко                                       

::МАПА САЈТА