Informacioni sistem za odnose sa potrošačima - Billing sistem

Billing sistem JP „Komunalno Brčko“ realizuje se sa ciljem omogućavanja efikasnog odvijanja poslovnih procesa, trenutnog uvida u tekuće finansijske podatke, njihove ažurnosti, kao i analize istorijskih podataka čime se obezbjeđuju kvalitetni ulazi za raznovrsne analize ostvarenih rezultata i njihovu projekciju u budućnosti. Time se neposredno obezbjeđuje kvalitetno okruženje za vođenje poslovne politike preduzeća bazirano na činjenicama. Uvođenjem ovog sistema dolazi do:

 • povećanja kvaliteta usluga za naše kupce i poslovne partnere,
 • povećanja efikasnosti poslovnih procesa,
 • unapređenja kvaliteta informacionog sistema,
 • povećanja sposobnosti

Jedan od glavnih razloga uvođenja Billing sistema je što on daje kvalitetan i sadržajan odnos prema kupcima, pri tome koristeći različite komunikacione kanale koji su u datom trenutku najpovoljniji za njih. U toj komunikaciji Billing sistem omogućava dvosmjernu komunikaciju u kojoj kupci i rukovodstvo iz istog dobijaju određene informacije ili daju određene podatke.

Savremeni Billing sistem ima za svrhu da integralno obuhvati sve poslovne procese i funkcionalnosti koje su potrebne za efikasno i efektivno obavljanje poslova iz domena prodaje i naplate električne energije, kako na operativnom nivou tako i menadžerskom nivou. Biling sistem je funkcionalno povezan sa drugim sistemima i aplikativnim rješenjima (finansije, računovodstvo, knjigovodstvo, pravni domen, itd.) organizacijama (pošte, banke), itd. Projektom je obuhvaćena implementacija 1.736 funkcionalnih zahtjeva i 137 tehničkih i ostalih zahtjeva.

Potpunom implementacijom ovih zahtjeva naše preduzeće dobija softversko rješenje kojim rješava sva pitanja koja su u vezi sa:

 • obračunom i naplatom potrošnje električne energije, vode i smeća,
 • praćenjem naplate, realizacije preduzetih radnji i postupaka pred pravosudnim organima i efekata tih radnji,
 • kompletnim procesom upravljanja informacijama i svim radnim tokovima iz domena računovodstva i knjigovodstva,
 • upravljanjem zalihama i osnovnim sredstvima.

Da bi sveobuhvatno podržao Informacioni sistem preduzeća, Billing sistem sadrži sljedeće aplikativne sisteme:

1. Obračun potrošnje i naplate električne energije,

2. Obračun potrošnje i naplate vode i obračun potrošnje i naplate smeća,

3. Sistem za praćenje utuženja,

4. ERP (poslovni sistem):

 • upravljanje finansijama,
 • upravljanje glavnom knjigom i analitikama potraživanja i obaveza,
 • upravljanje zalihama,
 • upravljanje osnovnim sredstvima,
 • knjiga ulaznih i izlaznih računa.

Sa funkcionalne strane svaki od ovih sistema u okviru Biling sistema može se dekomponovati na prostije poslovne procese.

 
              iso 9001 iqnet gis_jpkomunalno brcko_smart_city_banner

 

facebook- 

KONTAKT::

                                             Copyright © 2012 JP Komunalno Brčko - ЈП Комунално Брчко                                       

::MAPA SAJTA