• ОСНИВАЊЕ

  У оквиру процеса реформе Јавне управе у Брчко дистрикту БиХ, 26.06.2007. године Одлуком Скупштине Брчко дистрикта БиХ основано је Јавно предузеће за комуналне дјелатности „Комунално Брчко“ д.о.о. Брчко дистрикт БиХ. Предузеће је 28.12.2007. године уписано у Регистар Основног суда Брчко дистрикта БиХ и послује у складу са Законом о јавним предузећима Брчко дистрикта БиХ, Одлуком о оснивању и осталим интерним актима предузећа.

  Менаџмент предузећа чине Управни одбор и директор предузећа. Управни одбор доноси опште и појединачне акте предузећа у складу са законом, Одлуком о оснивању, Статутом предузећа, Интерним актима и другим општим актима и за свој рад одговара оснивачу – Скупштини Брчко дистрикта БиХ. Предсједник Управног одбора је Анто Илић, потпредсједник Драган Томић, а чланови Смиљана Чолаковић, Муамер Ахметспахић и Мирсад Хасанбашић.

  Предузеће представља и заступа директор предузећа, који за резултате пословања и законитост рада одговара Управном одбору предузећа. Директор предузећа је Мирсад Ђапо.

  Јавном предузећу „Комунално Брчко“ повјерено је пружање услуга од општег интереса у Брчко дистрикту БиХ, односно дистрибуција електричне енергије, производња и дистрибуција воде, одржавање и уређење јавних површина, те прикупљање, одвоз и депоновање комуналног отпада.

 • МИСИЈА

  Обезбиједити квалитетну услугу када је ријеч о дистрибуцији електричне енергије, производњи и дистрибуцији питке воде, транспорту и депоновању комуналног отпада, одржавању јавних површина, као и осталим услугама из дјелатности предузећа, које се континуирано унапређују у складу са системом квалитета и потребама корисника и локалне заједнице

  Задовољство корисника услуга гаранција је квалитетних услуга, нашег опстанка и пословног успјеха

  Задовољство запослених који би својим дјеловањем требало да допринесу одличном квалитету услуга и процеса рада; окружење у којем су сви запослени квалификовани и способни да обаве повјерене задатке; одржавање инфраструктуре и квалитетни услови рада, заштита на раду и безбједна радна средина у складу са безбједносним захтјевима и законском регулативом. Успјех предузећа је и наш лични успјех!

  Задовољство окружења базирано на партнерским односима са Скупштином и Владом Брчко дистрикта БиХ, као и другим институцијама, организацијама, добављачима, сарадницима из Брчко дистрикта БиХ, као и Босне и Херцеговине, кроз поштовање пословне етике и компанијских вриједности на свим подручјима пословања.

 • ВИЗИЈА

  На основу техничко-технолошких и људских ресурса, принципа економске одрживости, очекивања оснивача и локалне заједнице, сталним унапређењем кроз иновативност и креативност, наша визија је да будемо лидер у пружању квалитетних услуга у снабдијевању електричном енергијом, питком водом, збрињавању комуналног отпада, хортикултурног уређења града, уз истовремено очување и унапређење животне средине, а на задовољство друштвене заједнице и запосленика ЈП „Комунално Брчко“..

  Темељне вриједности којима се руководимо су:

  Квалитет и усмјереност на потрошаче: препознајемо потребе наших потрошача и дајемо допринос у остваривању њихових циљева, нудећи им висококвалитетну услугу.

  Професионалност и одговорност: у обављању послова и задатака запосленици поступају савјесно и одговорно, исправно, праведно и непристрасно, у складу са највишим професионалним стандардима, прописима и роковима, изграђујући при томе односе међусобног повјерења и сарадње.

  Еколошка освијештеност: темељ за будуће генерације градимо заједно са локалном заједницом, штитећи животну средину, бринући о квалитету живота заједнице у којој послујемо и одрживом развоју

  Тимски рад: Пружање квалитетне услуге и стварање нових вриједности за ширу заједницу резултат је тимског рада. Заједничким дјеловањем придоносимо развоју предузећа, уз потпуно уважавање индивидуалности сваког запосленика, као и посебности окружења у којем послујемо.

  Лични развој: Сваки наш запосленик посједује потенцијал и руководство предузећа омогућава му развој усавршавањем стручних знања и вјештина. Посебно се цијени и подстиче развој људских потенцијала, у циљу стварања додатне вриједности за сваког појединца и предузеће у цјелини.

 • ТЕМЕЉНЕ ВРИЈЕДНОСТИ

  Квалитет и усмјереност на потрошаче:препознајемо потребе наших потрошача те придоносимо остваривању њихових циљева нудећи им висококвалитетну услугу.

  Професионалност и одговорност:у обављању послова и задатака запосленици поступају савјесно и одговорно, исправно, праведно и непристрасно, те и одговорно складу са највишим професионалним стандардима, прописима и роковима, те изграђујући при томе односе међусобног повјерења и сарадње.

  Еколошка освијештеност:темеље за будуће генерације градимо заједно с локалном заједницом, при томе омогућавајући заштиту животне околине, побољшање квалитета живота заједнице у којој послујемо, као и одрживи развој.

  Тимски рад:пружање квалитетне услуге и стварање нових вриједности за ширу заједницу резултат је тимског рада. Заједничким дјеловањем придоносимо развоју предузећа, уз потпуно уважавање индивидуалности сваког појединог запосленика као и посебности окружења у којем послујемо.

  Лични развој:cваки наш запосленик посједује потенцијал и на нама је да омогућимо потпуни развој вјештина и стручних знања које посједује. Посебно цијенимо и потичемо развој наших људских потенцијала у циљу стварања додане вриједности за сваког од њих понаособ као и предузећа у цјелини.

 • СТРАТЕШКА УСМЈЕРЕЊА

  Стратешка усмјерења предузећа за трогодишњи период су:

  1. Повећање задовољства корисника услуга.

  2. финансијска одрживост предузећа.

  3. Развој пословних процеса.

  4. Организациони развој

О ПРЕДУЗЕЋУ

Јавно предузеће за комуналне дјелатности „Комунално Брчко“ д.о.о. Брчко дистрикт БиХ основано је 28.12.2007. године Одлуком Скупштине Брчко дистрикта БиХ. Основна дјелатност предузећа је пружање услуга од општег интереса на подручју Брчко дистрикта БиХ, што се првенствено односи на дистрибуцију електричне енергије, производњу и дистрибуцију воде, транспорт и депоновање комуналног отпада, те одржавање јавних површина.

Менаџмент предузећа чине Управни одбор, као главни орган управљања и директор предузећа, као извршни орган управљања.

Од оснивања ЈП „Комунално Брчко“, остварени су значајни резултати у квалитету комуналних услуга. Успостављени концепт пружања јавних услуга кроз ЈПК показао се профитабилнијим у пракси у односу на период када су комуналне услуге биле у надлежности Владе Брчко дистрикта БиХ, иако се цијене услуга нису мијењале.

Исправност у одређивању опсега задатака и потребне радне ангажованости, те ефикасност процеса пословања, доказује и чињеница да је у децембру 2010. године предузеће добило сертификат система квалитета ИСО 9001:2008, односно стандардизовало све пословне процесе са циљем задовољења потреба корисника кроз пружање што квалитетнијих услуга.

Своје пословање предузеће планира и у складу са методологијом избалансираног оцјењивања (Баланцед СцореЦард), коју примјењују неке од најуспјешнијих свјетских компанија, док је ЈП “Комунално Брчко” прво предузеће у БиХ које је исту усвојило.

Предузеће чине четири радне јединице: Администрација, Електродистрибуција, Водовод и канализација и Чистоћа, у којима је укупно запослено око 400 радника.

 

  iso 9001

iqnet gis_jpkomunalno brcko_smart_city_banner

 

facebook-

 

КОНТАКТ::

                                 Copyright © 2012 JP Komunalno Brčko - ЈП Комунално Брчко                                       

::МАПА САЈТА