12.02.2018. Posječeno granje odloženo pored kontejnera

Ispis E-mail

granjeZaposlenici Službe za odvoz otpada jutros su prijavili komunalnom inspektoru da se pored kontejnera u naselju Burića Brdo nalazi veća količina granja i ostaci posječenih stabala. Prema informacijama kojima za sada raspolažemo, u ulici Dr. Abdulaha Bukvice u jednom dvorištu posječena su stabla, a potom je granje i ostaci stabala odloženo pored kontejnera.

Koristimo ovu priliku da sve naše kupce još jednom informišemo da JP “Komunalno Brčko” na teritoriji Brčko distrikta BiH za mjesečnu naknadu, koja za domaćinstva iznosi 6,60 KM, a za pravna lica se definiše na osnovu vrste djelatnosti i površine i namjene poslovnog prostora, vrši prikupljanje kućnog smeća i za tu uslugu isporučuje račun.

Kućnim smećem se u smislu Zakona o komunalnim djelatnostima Brčko distrikta BiH smatraju čvrsti otpaci koji nastaju u stanovima, zajedničkim prostorijama stambenih objekata, poslovnim prostorijama, dvorištima, a koji se po svojoj veličini mogu odlagati u posude za smeće. Kućnim smećem ne smatraju se: zemlja, otpaci i ostaci građevinskog materijala, kao i drugi krupni otpaci koji nastaju u procesu industrijske, zanatske, građevinske, poljoprivredne ili druge proizvodnje i slično.

Za odvoz krupnog otpada JP “Komunalno Brčko” tokom aprila i oktobra organizuje akciju besplatnog prikupljanja i deponovanja otpada, a u ostalim mjesecima odvoz krupnog otpada se realizuje u skladu sa zahtjevima građana, uz plaćanje posebne naknade.

U skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima, JP “Komunalno Brčko” je dužno da  organizuje odvoz većih količina šljake, šuta, građevinskog otpada i sličnog materijala, ali po zahtjevu i o trošku vlasnika, odnosno izvođača radova. Zabranjeno je odlaganje krupnog otpada u posude za smeće i na mjesta koja nisu za to određena. Na javnoj površini ne smije se ostavljati niti bacati nikakav otpad te se ove površine ne smiju na bilo koji način prljati, pa tako Zakon zabranjuje odlaganje otpadnog građevinskog materijala, zemlje i slično, na javnu površinu.

Apelujemo na građane da krupni i kabasti otpad ne odlažu u ili pored kontejnera, nego da za odvoz takvog otpada kontaktiraju naš Pozivni centar 0800 505 07 i dogovore odvoz, ili da sačekaju akcije besplatnog odvoza otpada, jer smo u protivnom primorani da ovakve i slične aktivnosti prijavimo nadležnim institucijama, radi sankcionisanja.

 
              iso 9001 iqnet gis_jpkomunalno brcko_smart_city_banner

 

facebook- 

KONTAKT::

                                             Copyright © 2012 JP Komunalno Brčko - ЈП Комунално Брчко                                       

::MAPA SAJTA