Pitanja RJ Administracija

RJ ADMINISTRACIJA

1)Zašto kupac treba da potpiše ugovore o snabdijevanju električnom energijom, vodom i ugovor o odvozu smeća?

Prema Općim uslovima za isporuku i snabdijevanje električnom energijom u Brčko distriktu BiH, Zakonu o komunalnim djelatnostima Brčko distrikta BiH i Zakonu o obligacionim odnosima BiH, u obavezi smo da ugovorno regulišemo međusobna prava i obaveze – JP „Komunalno Brčko“ kao davalac usluga i kupac / korisnik usluga, te da potpišemo:

 • Ugovor o snabdijevanju električnom energijom,
 • Ugovor o snabdijevanju vodom,  i
 • Ugovor o uslovima prikupljanja i odvoza smeća.

Potpisivanje i preuzimanje ugovora ne podrazumijeva bilo kakav vid plaćanja i naknada, a svi podaci koji se navode u ugovorima koriste se u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka BiH.

2)Kako provjeriti stanje računa?

Stanje računa se može provjeriti na lično na protokolu Sektora za priključke i reklamacije na adresi u ul. Tina Ujevića 66 ili  kontaktiranjem Pozivnog centra 0800 505 07;

3)Na koji način izvršiti reklamaciju računa?

Reklamacija računa za utrošenu električnu energiju, vodu ili odvoz smeća može se uputiti lično na protokolu Sektora za priključke i reklamacije na adresi u ul. Tina Ujevića 66 ili kontaktiranjem Pozivnog centra 0800 505 07, koji dalje reklamaciju putem helpdesk-a prosljeđuje na rješavanje nadležnoj službi u Preduzeću.

Za sva ostala pitanja, kupci se mogu obratiti slanjem e-maila na Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript , kontaktiranjem Pozivnog centra 0800 505 07 ili lično na protokolu Sektora za reklamacije i priključke

 

PLAĆANJE KOMUNALNIH USLUGA    

Korisnici komunalnih usluga svoje obaveze prema JP „Komunalno Brčko“ d.o.o. Brčko distrikt BiH mogu da izmire:

1.Gotovinskim uplatama

2.Bezgotovinskim prenosom sredstava

Gotovinske uplate

Gotovinske uplate kupci komunalnih usluga mogu da izvrše na blagajnama JP „Komunalno Brčko“, u ul. Tina Ujevića 66 i selima Gornji Rahić i Seonjaci, kao i na svim uplatnim mjestima u bankama i poštama. Ukoliko kupci komunalnih usluga svoje obaveze izmiruju na blagajnama JP „Komunalno Brčko“ dovoljno je da donesu samo račun koji plaćaju za utrošenu električnu energiju, vodu ili odvoz smeća. Ukoliko se plaćanje komunalnih usluga vrši u bankama i poštama putem opšte uplatnice neophodno je, osim osnovnih podataka o kupcu, upisati i:

 • osnovne podatke o kupcu (ime i prezime, adresa...),
 • šifru potrošača (nalazi se na računu),
 • vrstu prihoda (nalazi se na računu),
 • poziv na broj (nalazi se na računu),
 • iznos koji se uplaćuje.

Uplate komunalnih usluga koje se vrše na šalterima blagajni JP „Komunalno Brčko“ su bez provizije, dok se za uplate izvršene u bankama i poštama naplaćuje provizija prema tarifama platnog prometa.

Bezgotovinske uplate

Bezgotovinske uplate vrše se putem naloga za prenos sredstava ili putem elektronskog bankarstva. Pravna lica i budžetski korisnici bezgotovinske uplate mogu da vrše preko UniCredit Bank a.d. Banja Luka – transakcioni račun broj 551790-2220642023, a domaćinstva bezgotovinske uplate mogu da vrše preko NLB Bank dd Sarajevo Ekspozitura Brčko – transakcioni račun broj 132190-2015707493.

Pri popunjavanju naloga za prenos obavezno upisati:

 • osnovne podatke o kupcu (ime i prezime, adresa...),
 • šifru potrošača (nalazi se na računu),
 • vrstu prihoda (nalazi se na računu),
 • poziv na broj (nalazi se na računu),
 • iznos koji se uplaćuje.

 

PLAĆANJE DUGA ZA ISPORUČENE USLUGE NA RATE    

Upravni odbor JP „Komunalno Brčko“ donio je Pravilnik o praćenju, upravljanju i naplati potraživanja u JP “Komunalno Brčko“ d.o.o. Brčko distrikt BiH kojim se definišu i klasifikuju, između ostalih, potraživanja iz poslovnih odnosa, način praćenja naplate potraživanja iz poslovnih odnosa, način utvrđivanja spornih potraživanja, otpis nenaplativih potraživanja, mehanizam odobravanja i kriterijumi za utvrđivanje nenaplativih potraživanja.

Potraživanja iz poslovnih odnosa predstavljaju iznose nenaplaćenog duga koji JP „Komunalno Brčko“ potražuje od kupca po osnovu isporučene električne energije, vode, usluga odvoza smeća te ostalih usluga koje JKP pruža.

Dopušteni limit potraživanja utvrđuje se u zavisnosti od kategorije potraživanja:

 • za električnu energiju – dopušteni limit je nenaplaćeni iznos duga iz prethodnog mjeseca do prijema računa za tekući mjesec;
 • za vodu – dopušteni limit je nenaplaćen iznos duga za zadnja tri (3) mjeseca;
 • za smeće – dopušteni limit je nenaplaćen iznos duga za zadnjih šest (6) mjeseci;
 • za ostale usluge iz poslovnih odnosa, koje se ne plaćaju unaprijed, dozvoljen je valutni rok naznačen na fakturi.

Mjere koje se pokreću prema kupcima koji dug nisu isplatili po isteku valutnog roka ili dopuštenog limita su:

 • opomene pred isključenje,
 • nalog za isključenje,
 • opomena pred utuženje,
 • utuženje.

JP „Komunalno Brčko“ omogućava svojim kupcima da nastale obaveze po osnovu neplaćanja duga za isporučenu električnu energiju, vodu i usluge odvoza smeća plate u ratama. Plaćanje duga za isporučene komunalne usluge može se odobriti u najviše 10 mjesečnih rata. Kupac koji ima neizmirene obaveze prema JKP može podnijeti pismeni zahtjev za plaćanje duga u ratama na info pultu Sektora za reklamacije i priključke (ul. Tina Ujevića 66, Novo Brčko). Odobravanjem zahtjeva, a potom i potisivanjem Sporazuma o plaćanju duga u ratama sa JP „Komunalno Brčko“, kupac se obavezuje da će ispuniti navode iz sporazuma, dok se u protivnom može suočiti sa mjerama prinudne naplate potraživanja. Osim plaćanja duga u ratama, korisnik paralelno plaća i troškove tekuće potrošnje električne energije, vode ili usluga odvoza smeća. 


 
              iso 9001 iqnet gis_jpkomunalno brcko_smart_city_banner

 

facebook- 

KONTAKT::

                                             Copyright © 2012 JP Komunalno Brčko - ЈП Комунално Брчко                                       

::MAPA SAJTA